Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat verandert in 2017

 

Uw nuts­fac­tu­ren stij­gen ...

... omdat stroom duur­der wordt.

Net als de voor­bije jaren krijgt u als nieuw­jaars­ca­deau een ho­ge­re stroom­fac­tuur. Bij het ge­mid­del­de jaar­ver­bruik van 1.600 kWh over­dag en 1.900 kWh ’s nachts stijgt die zeker met 50 euro, op een fac­tuur van goed 1.000 euro. Dat is een ge­wo­gen ge­mid­del­de voor heel Vlaan­de­ren. In veel regio’s stijgt de fac­tuur veel­eer met 80 euro, op en­ke­le plaat­sen blijft de stij­ging zeer be­perkt of neemt het be­drag zelfs licht af.

De stij­ging is bijna he­le­maal toe te schrij­ven aan de ho­ge­re dis­tri­bu­tie­net­ta­rie­ven: u be­taalt ge­mid­deld 45 euro extra bij een ge­mid­deld ver­bruik, of 17 euro als sin­gle die 1.200 kWh ver­bruikt. Daar­naast wor­den en­ke­le hef­fin­gen geïndexeerd, onder meer de Vlaam­se ener­gie­hef­fing die we ken­nen als de Tur­tel­taks, samen goed voor 5 euro.

Er is nog geen zicht op de prijs voor de pro­duc­tie en le­ve­ring van stroom. Het voor­bije jaar nam die ei­gen­lij­ke elek­tri­ci­teits­prijs af, wat de stij­ging van an­de­re kos­ten wat com­pen­seer­de. Het re­sul­taat is dat de ener­gie­kos­ten zelf nog slechts 29 pro­cent van de ge­mid­del­de fac­tuur uit­ma­ken en de dis­tri­bu­tie­kos­ten al 38,44 pro­cent.

Het pro­su­men­ten­ta­rief dat ei­ge­naars van zon­ne­pa­ne­len be­ta­len, volgt de evo­lu­tie van de dis­tri­bu­tie­net­ta­rie­ven. Voor een in­stal­la­tie van 4,2 kW gaat het ge­mid­del­de jaar­ta­rief van 402 naar 435 euro.

Voor de ge­mid­del­de gas­fac­tuur, bij een ver­bruik van 23.260 kWh in een jaar, blijft de stij­ging van de dis­tri­bu­tie­ta­rie­ven be­perkt tot 8 euro. Het ge­mid­del­de ver­bruik in Vlaan­de­ren, bij klan­ten die met gas ver­war­men, ligt veel­eer op 17.000 kWh. Op zo’n fac­tuur nemen de dis­tri­bu­tie­kos­ten met on­ge­veer 5 euro toe.

... en ook de wa­ter­f­ac­tuur ver­hoogt.

Een paar dagen voor kerst wer­den de drink­wa­ter­ta­rie­ven van de wa­ter­maat­schap­pij­en goed­ge­keurd. Ook daar zijn er va­ri­a­ties af­han­ke­lijk van wie de regio be­dient. Bij veel wa­ter­maat­schap­pij­en stijgt de drink­wa­ter­prijs voor een gezin met een ge­mid­deld ge­bruik (84 m3) met 12 à 22 euro. Klan­ten van IWVA, IWVB en Vi­vaqua zien de re­ke­ning min­der stij­gen, maar de ta­rie­ven van IWVB zijn wel een van de hoog­ste van Vlaan­de­ren. De Ant­werp­se maat­schap­pij Wa­ter­link be­sloot uit­ein­de­lijk de ta­rie­ven - hoe­wel een ver­ho­ging was goed­ge­keurd - in 2017 lou­ter te in­dexen, waar­door er 3,5 cent per m3 bij komt, en niet de ver­wach­te 20 cent.

Be­hal­ve de ver­goe­ding voor de le­ve­ring van drink­wa­ter (40% van het to­taal) omvat de fac­tuur ook kos­ten die de maat­schap­pij­en door­stor­ten voor de af­voer en de sa­ne­ring van het water. De bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing voor de sa­ne­ring wordt dit jaar enkel geïndexeerd met 1,7 pro­cent, tot 0,9474 euro per m3.

Hoe de ge­meen­te­lij­ke hef­fing voor de af­voer evo­lu­eert, wordt pas in ja­nu­a­ri dui­de­lijk. De hef­fing mag maxi­maal 1,4 pro­cent van de bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing be­dra­gen. In 2016 zocht het gros van de ge­meen­ten dat maxi­mum op. Toch zijn er ge­meen­ten - voor­al in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, maar soms ook daar­bui­ten - die een la­ge­re hef­fing aan­re­ke­nen. Als de ge­meen­ten in 2017 de­zelf­de ver­hou­ding blij­ven han­te­ren te­gen­over de bo­ven­ge­meen­te­lij­ke hef­fing, dan ziet het er­naar uit dat voor de mees­te klan­ten ook de ge­meen­te­lij­ke hef­fing de in­dexe­ring volgt.

In dat geval stijgt de fac­tuur voor een ge­mid­deld gezin (2,3 per­so­nen) dat 84 m3 ge­bruikt met 21 euro tot 398 euro. Voor een sin­gle (48 m3 ver­bruik) gaat de fac­tuur 11 euro hoger tot 280 euro. Een gezin van vijf (154 m3) be­taalt 623 euro, of 35 euro meer dan in 2016.

...maar u krijgt meer steun bij een gron­di­ge re­no­va­tie.

De mees­te pre­mies voor apar­te ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen dalen vanaf 1 ja­nu­a­ri, of de voor­waar­den wor­den stren­ger. Er is ook niet lan­ger een be­las­ting­voor­deel voor dak­iso­la­tie, het laat­ste voor­deel dat in 2016 over­eind bleef.

Daar staat te­gen­over dat wie de re­no­va­tie gron­dig aan­pakt, met ver­schil­len­de in­gre­pen, op een com­bi­pre­mie kan re­ke­nen. Zeven soor­ten in­ves­te­rin­gen komen in aan­mer­king: dak- of zol­de­r­iso­la­tie, nieu­we be­gla­zing, zon­ne­boi­ler, muur­iso­la­tie, ven­ti­la­tie­sys­teem, warm­te­pomp en vloe­r­iso­la­tie. Wie drie van de zeven in­gre­pen doet in vijf jaar tijd, ont­vangt een bonus van 1.250 euro. De bonus loopt op tot 4.750 euro bij zeven in­gre­pen.

Een bij­ko­men­de sti­mu­lans om de re­no­va­tie gron­dig aan te pak­ken is een kor­ting op of zelfs een vol­le­di­ge vrij­stel­ling van de on­roe­ren­de voor­hef­fing voor vijf jaar. Wie de ener­gie­pres­ta­ties van de wo­ning kan op­wer­ken tot een E-peil van E90 be­taalt vijf jaar maar de helft van de on­roe­ren­de voor­hef­fing. Voor een re­no­va­tie waar­bij het E-peil tot E60 wordt te­rug­ge­dre­ven, is de be­lo­ning een vrij­stel­ling voor vijf jaar. De­zelf­de maat­regel be­staat ook voor nieuw­bouw, maar is dan stren­ger: 50 pro­cent kor­ting op de on­roe­ren­de voor­hef­fing voor een wo­ning die een E-peil haalt van E30 en vol­le­di­ge vrij­stel­ling bij E20.

Het wordt mak­ke­lij­ker om…

… op­nieuw aan de slag te gaan na een lang­du­ri­ge ziek­te.

Lang­du­rig zie­ken heb­ben het recht om via een re-in­te­gra­tie­pro­ject weer aan het werk te gaan. Wan­neer ze ziek wer­den, speelt geen en­ke­le rol. Ook de werk­ge­ver kan het ini­ti­a­tief voor een re-in­te­gra­tie­pro­ject nemen, maar pas na vier maan­den van ar­beids­on­ge­schikt­heid.

… het rus­ti­ger aan te doen na de be­val­ling.

Zelf­stan­di­ge moe­ders heb­ben recht op maxi­maal 12 in de plaats van 8 weken moe­der­schaps­rust. De ver­plich­te pe­ri­o­de blijft 3 weken. Tij­dens de 9 ove­ri­ge ‘vrij­wil­li­ge’ weken kun­nen zelf­stan­di­ge moe­ders voort­aan ook kie­zen om half­tijds te wer­ken. Voorts moe­ten in het kwar­taal dat volgt op de ge­boor­te geen so­ci­a­le bij­dra­gen meer be­taald wor­den.

… een uit­ke­ring te krij­gen na een fail­lis­se­ment.

De zo­ge­naam­de fail­lis­se­ments­ver­ze­ke­ring wordt uit­ge­breid naar een over­brug­gings­ver­ze­ke­ring. Daar­door kun­nen ook on­der­ne­mers die ‘om eco­no­mi­sche re­de­nen’ ge­dwon­gen wor­den hun ac­ti­vi­tei­ten stop te zet­ten, ze ge­brui­ken. Dat kan bij­voor­beeld als een klei­ne win­ke­lier de deu­ren sluit door de komst van een grote keten in de buurt. Met de fail­lis­se­ments­ver­ze­ke­ring kan de zelf­stan­di­ge in moei­lijk­he­den een uit­ke­ring krij­gen en zijn recht op kin­der­bij­slag en ge­nees­kun­di­ge ver­zor­ging ver­der op­bou­wen zon­der dat hij daar­voor so­ci­a­le bij­dra­gen moet be­ta­len.

… werk­ne­mers aan te wer­ven.

Kmo’s krij­gen voor de aan­wer­ving van de eer­ste zes werk­ne­mers een kor­ting op de pa­t­ro­na­le so­ci­a­le­ze­ker­heids­bij­dra­gen. De kor­tin­gen voor de derde tot en met de zesde werk­ne­mer wor­den uit­ge­breid en ver­lengd in de tijd. Ook is er een nieu­we pre­mie voor werk­ge­vers die een lang­du­rig werk­zoe­ken­de in dienst nemen. Die aan­wer­vings­pre­mie wordt in twee schij­ven be­taald: 1.250 euro na drie maan­den en 3.000 euro na een jaar te­werk­stel­ling.

… te wer­ken als stu­dent.

Job­stu­den­ten mogen 475 uur wer­ken in de plaats van de hui­di­ge 50 dagen. De om­zet­ting van dagen naar uren is goed nieuws voor stu­den­ten die geen vol­le­di­ge dag wer­ken. Als ze een be­paal­de dag maar een paar uur werk­ten, werd dat als een hele dag ge­teld.

… stu­dies en on­der­ne­mer­schap te com­bi­ne­ren.

Stu­den­ten-on­der­ne­mers die jon­ger zijn dan 25 jaar en re­gle­men­tair in­ge­schre­ven zijn in een on­der­wijs­in­stel­ling, krij­gen een vol­waar­dig sta­tuut. Voor zover hun in­ko­men be­paal­de gren­zen niet over­schrijdt, be­ta­len ze min­der so­ci­a­le bij­dra­gen dan een zelf­stan­di­ge in hoofd­be­roep en blij­ven ze aan­ge­slo­ten bij het zie­ken­fonds van hun ou­ders. Een stu­dent-on­der­ne­mer kan ook ge­mak­ke­lij­ker fis­caal ten laste blij­ven van zijn ou­ders.

… uw on­der­steu­ning voor ge­han­di­cap­te te or­ga­ni­se­ren.

De on­der­steu­ning van Vla­min­gen met een han­di­cap wordt her­vormd. Er wordt ge­werkt met een ‘per­soons­vol­gen­de fi­nan­cie­ring’. Daar­mee krijgt de zorg­be­hoe­ven­de zelf het bud­get in han­den en kan hij dat aan de on­der­steu­ning van zijn keuze be­ste­den.

… langs te gaan bij de apo­the­ker of dok­ter.

Geen gedoe meer met de SIS-kaart van het zie­ken­fonds: ze is niet lan­ger gel­dig. Voort­aan ge­bruikt u uw elek­tro­ni­sche iden­ti­teits­kaart bij de apo­the­ker, dok­ter of het zie­ken­huis. Kin­de­ren jon­ger dan 12 jaar krij­gen een isi+-kaart van het zie­ken­fonds. Veel art­sen en tand­art­sen zul­len een elek­tro­nisch ge­nees­mid­de­len­voor­schrift ge­brui­ken. U krijgt dan een ‘be­wijs’ met daar­op een bar­co­de. Daar­mee kan de apo­the­ker het elek­tro­nisch voor­schrift op­ha­len. Ook de dok­ters­brief­jes - het ge­tuig­schrift voor de ver­strek­te hulp - zul­len er an­ders uit­zien. Het nieu­we model kan u her­ken­nen aan het ont­vangst­be­wijs on­der­aan, waar­op het num­mer van de Kruis­punt­bank van On­der­ne­min­gen (KBO) ver­meld moet zijn.

maar moei­lij­ker om…

… be­las­ting­vrij geld uit een ven­noot­schap te halen.

Het ach­ter­poort­je om via in­ter­ne meer­waar­den re­ser­ves vrij­wel be­las­ting­vrij uit te keren, wordt ge­slo­ten. Daar­bij wer­den aan­de­len van een werk­ven­noot­schap in­ge­bracht in een an­de­re hol­ding­ven­noot­schap die men zelf con­tro­leert. Zo­lang die ver­rich­ting ka­der­de in het nor­maal be­heer van privéver­mo­gen, kon dat zo goed als be­las­ting­vrij. Maar vanaf Nieuw­jaar zal de meer­waar­de toch be­last wor­den tegen het nieu­we ta­rief van 30 pro­cent roe­ren­de voor­hef­fing.

… vroe­ger de werk­vloer te ver­la­ten.

De mi­ni­mum­leef­tijd voor ver­vroegd pen­si­oen stijgt naar 62,5 jaar, na een loop­baan van min­stens 41 jaar. Wie 42 jaar op de tel­ler heeft staan, kan op zijn 61ste met pen­si­oen. Wie nog een jaar lan­ger heeft ge­werkt, kan op zijn 60ste de deur van het werk ach­ter zich dicht­trek­ken. Ook de re­gels voor het brug­pen­si­oen voor vrou­wen wor­den strik­ter: ze moe­ten 33 loop­baan­ja­ren ach­ter de rug heb­ben. Voorts stijgt de mi­ni­mum­leef­tijd voor een lan­dings­baan - het tijds­kre­diet­stel­sel ein­de­loop­baan - naar 57 jaar voor een aan­tal doel­groe­pen, zoals werk­ne­mers van be­drij­ven in her­struc­tu­re­ring en men­sen met een zwaar be­roep.

Uw bud­get stijgt omdat…

… werk­ne­mers meer loon krij­gen.

Door de jaar­lijk­se in­dexe­ring stijgt het loon van de zowat 430.000 be­dien­den uit het aan­vul­lend pa­ri­tair comité 200 met 1,13 pro­cent. An­de­re grote groe­pen die hun loon in ja­nu­a­ri zien stij­gen, zijn onder an­de­re de ar­bei­ders en be­dien­den uit de voe­dings­sec­tor (+ 1,12 %), werk­ne­mers uit de ho­re­ca (+ 1,12 % ) en ar­bei­ders uit de trans­port­sec­tor (+ 1,14 %).

… de spe­cu­la­tie­taks wordt af­ge­schaft.

Ie­der­een die na 1 ja­nu­a­ri aan­de­len ver­koopt, zal niet lan­ger spe­cu­la­tie­taks moe­ten be­ta­len. Die be­las­ting van 33 pro­cent op de meer­waar­de was ver­schul­digd als beurs­ge­no­teer­de aan­de­len, op­ties en war­rants bin­nen zes maan­den na de aan­koop wer­den ver­kocht.

… zelf­stan­di­gen min­der so­ci­a­le las­ten be­ta­len.

Zelf­stan­di­gen zien een klei­ner deel van hun be­last­baar jaar­in­ko­men op­gaan aan so­ci­a­le las­ten. Het ta­rief daalt van 21,5 naar 21 pro­cent.

… de mi­ni­mum­pen­si­oe­nen stij­gen.

Goed nieuws voor de 76.000 werk­ne­mers die een mi­ni­mum­pen­si­oen krij­gen na een vol­le­di­ge loop­baan van 45 jaar. Het mi­ni­mum­pen­si­oen voor een al­leen­staan­de stijgt naar 1.176,91 euro per maand en voor een ge­zins­pen­si­oen naar 1.470,67 euro.

… uw arts meer goed­ko­pe­re ge­nees­mid­de­len voor­schrijft.

Art­sen en tand­art­sen moe­ten in 60 pro­cent van de ge­val­len het goed­koop­ste ge­nees­mid­del voor­schrij­ven. Tot nu toe lag het mi­ni­mum op 50 pro­cent. Ook wordt voor een aan­tal ge­nees­mid­de­len de te­rug­be­ta­ling uit­ge­breid. Zo zul­len meer patiënten in aan­mer­king komen voor de te­rug­be­ta­ling van an­ti­vi­ra­le ge­nees­mid­de­len tegen de le­ver­ziek­te he­pa­ti­tis C.

… stop­pen met roken meer wordt te­rug­be­taald.

Wan­neer u wilt stop­pen met roken en daar­voor de hulp in­roept van een ta­ba­co­loog, zult u maar een deel van de kos­ten zelf moe­ten be­ta­len. De Vlaam­se over­heid past de rest bij.

Maar daalt omdat…

… een be­drijfs­wa­gen zwaar­der wordt be­last.

Wie met een be­drijfs­wa­gen rijdt en die ook privé mag ge­brui­ken, zal daar meer be­las­tin­gen op be­ta­len. Dat is het ge­volg van de jaar­lijk­se aan­pas­sing van de re­fe­ren­tie-uit­stoot in de be­re­ke­nings­for­mu­le van het be­last­ba­re voor­deel, het zo­ge­naam­de voor­deel van alle aard. Voor het gros van de be­drijfs­wa­gens stijgt het be­last­ba­re voor­deel met 1 à 3 pro­cent. Een an­de­re maat­regel treft de werk­ge­vers: de tank­kaart bij een be­drijfs­wa­gen krijgt een an­de­re fis­ca­le be­han­de­ling. Af­han­ke­lijk van het type voer­tuig leidt dat tot een maan­de­lijk­se meer­kost van 10 tot 15 euro.

… ook bij bui­ten­land­se ma­ke­laars beurs­taks moet wor­den be­taald.

Het ach­ter­poort­je om de beurs­taks te ont­wij­ken door bij een bui­ten­land­se ma­ke­laar te be­leg­gen, wordt ge­slo­ten. Ook wie ef­fec­ten koopt en ver­koopt via een bui­ten­land­se ma­ke­laar, zal de beurs­taks be­ta­len. Te­ge­lijk wor­den de maxi­mum­be­dra­gen voor de beurs­taks ver­dub­beld. Dat brengt het maxi­mum voor aan­de­len op 1.600 euro, voor obli­ga­ties op 1.300 euro en voor be­leg­gings­fond­sen op 4.000 euro.

… de roe­ren­de voor­hef­fing naar 30 pro­cent gaat.

Het ta­rief van de roe­ren­de voor­hef­fing stijgt van 27 naar 30 pro­cent. Die be­las­ting moet u onder an­de­re be­ta­len op de uit­ke­ring van een di­vi­dend, de cou­pon van een obli­ga­tie, de rente op een kas­bon en de li­qui­da­tie­bo­nus, het saldo dat ie­mand zich­zelf kan uit­ke­ren na de ver­ef­fe­ning van zijn ven­noot­schap. Beter nieuws is er voor wie be­legt in de ge­re­gle­men­teer­de vast­goed­ven­noot­schap­pen Ae­di­fi­ca en Care Pro­per­ty In­vest. Op hun di­vi­den­den zal niet lan­ger 27 pro­cent roe­ren­de voor­hef­fing moe­ten wor­den be­taald, maar wel 15 pro­cent.

… uw bank haar ta­rie­ven op­trekt.

Tal van ban­ken sleu­te­len aan hun ta­rie­ven. Zo stij­gen de maan­de­lijk­se for­fai­tai­re kos­ten voor een zicht­re­ke­ning bij AXA Bank. Key­tra­de Bank maakt het ver­zen­den van uit­trek­sels en pa­pie­ren over­schrij­vin­gen duur­der. Bij ING zal u meer moe­ten be­ta­len voor de­bet- en kre­diet­kaar­ten en pa­pie­ren over­schrij­vin­gen die de lo­ket­be­dien­de on­mid­del­lijk uit­voert. KBC en Belfius re­ke­nen dan weer meer aan voor de huur van een bank­kluis.

… de pre­mie voor een elek­tri­sche auto daalt.

De pre­mie van de Vlaam­se over­heid voor de aan­koop van een elek­tri­sche wagen valt vol­gend jaar met 500 of 1.000 euro terug, af­han­ke­lijk van de ca­ta­lo­gus­waar­de van de auto. Het goede nieuws is dat de aan­vraag­pro­ce­du­re wordt ver­een­vou­digd. Eén aan­vraag bin­nen drie maan­den na de in­schrij­ving van het voer­tuig vol­staat.

… ver­keers­boe­tes wor­den op­ge­trok­ken.

De on­mid­del­lij­ke in­nin­gen bij ver­keers­over­tre­din­gen stij­gen met 5 pro­cent. Bij de boe­tes op­ge­legd door een rech­ter - de pe­na­le boe­tes - wor­den de op­cen­tie­men ver­hoogd. Het be­drag dat de recht­bank uit­spreekt, zal niet lan­ger met 6, maar met 8 ver­me­nig­vul­digd wor­den. Een boete voor bij­voor­beeld gsm’en ach­ter het stuur zal min­stens 40 euro duur­der wor­den, die voor dron­ken rij­den 400 euro. En niet te ver­ge­ten voor wie graag het gas­pe­daal in­drukt: vanaf 1 ja­nu­a­ri wordt in Vlaan­de­ren 70 ki­lo­me­ter per uur de norm bui­ten de be­bouw­de kom.

… het pla­fond voor de maxi­mum­fac­tuur wordt geïndexeerd.

Door de maxi­mum­fac­tuur moe­ten ge­zin­nen per jaar niet meer dan een vast­ge­legd maxi­mum uit­ge­ven aan ge­zond­heids­kos­ten. Zodra het to­ta­le rem­geld - het deel van de ziek­te­kos­ten dat u zelf moet vol­doen - een be­paald pla­fond over­schrijdt, be­taalt het zie­ken­fonds boven op de nor­ma­le te­rug­be­ta­ling ook het rem­geld terug. De pla­fonds van het per­soon­lijk aan­deel wor­den met 2,51 pro­cent geïndexeerd.

… de Brus­sel­se woon­bo­nus wordt af­ge­schaft.

Wie leent voor de aan­koop van een ge­zins­wo­ning in het Brus­sels Ge­west krijgt niet lan­ger het be­las­ting­voor­deel van de woon­bo­nus. Die is ver­van­gen door een ver­la­ging van de re­gi­stra­tie­rech­ten die bij de aan­koop moe­ten wor­den be­taald. De eer­ste schijf waar­op geen re­gi­stra­tie­rech­ten moe­ten wor­den be­taald - het abat­te­ment - wordt op­ge­trok­ken tot 175.000 euro, wat een on­mid­del­lijk voor­deel van 21.875 euro op­le­vert. Er is even­wel geen abat­te­ment meer voor pan­den met een waar­de van 500.000 euro of meer.