Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat verandert er in maart?

Voort­aan kan ook wie een wo­ning voor bij­voor­beeld 95 pro­cent in ei­gen­dom heeft geen aan­spraak meer maken op een so­ci­a­le wo­ning.
Het begin van een nieu­we maand luidt nog maar eens een stij­ging van uw elek­tri­ci­teits­fac­tuur in. Voorts zijn er wij­zi­gin­gen voor so­ci­a­le huur­wo­nin­gen en kunt u vanaf 6 maart uw niet cor­rect aan­ge­ge­ven Vlaam­se be­las­tin­gen re­gu­la­ri­se­ren.

Vlaam­se fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie vanaf 6 maart

De Vlaam­se fis­ca­le re­gu­la­ri­sa­tie biedt de mo­ge­lijk­heid om niet cor­rect aan­ge­ge­ven Vlaam­se be­las­tin­gen te re­gu­la­ri­se­ren. Dat zijn voor­na­me­lijk niet-aan­ge­ge­ven erf­be­las­tin­gen (de nieu­we naam voor suc­ces­sie­rech­ten). Een aangifte kan vanaf 6 maart ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Het aan­gif­te­for­mu­lier is al be­schik­baar.
Wie geld re­gu­la­ri­seert, moet daar­voor een prijs be­ta­len. Voor niet-ver­jaar­de ont­lo­pen erf­be­las­ting geldt een re­gu­la­ri­sa­tie­ta­rief van 35 pro­cent bij ver­krij­gin­gen tus­sen (groot)ou­ders en (klein)kin­de­ren of tus­sen part­ners en van 70 pro­cent voor an­de­ren.
Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën en Be­gro­ting Bart Tom­me­lein (Open VLD) wil de op­brengst ge­brui­ken om de erf­be­las­ting bil­lij­ker te maken.

Stren­ge­re re­gels voor so­ci­a­le huur­wo­ning

De re­gels om in aan­mer­king te komen voor een so­ci­a­le huur­wo­ning in Vlaan­de­ren wor­den vanaf 1 maart stren­ger. Wie al ge­deel­te­lijk ei­ge­naar is van een wo­ning of een bouw­grond  komt niet lan­ger in aan­mer­king voor een so­ci­a­le huur­wo­ning. Van­daag is die uit­slui­ting er al­leen voor wie een wo­ning of bouw­grond vol­le­dig - dus voor 100 pro­cent - in volle ei­gen­dom of in vrucht­ge­bruik heeft. Voort­aan kan ook wie een wo­ning voor bij­voor­beeld 95 pro­cent in ei­gen­dom heeft geen aan­spraak meer maken op een so­ci­a­le wo­ning. Ook wie een wo­ning of een bouw­grond heeft in­ge­bracht in een ven­noot­schap vol­doet niet meer aan de voor­waar­den. Al­leen voor wie een wo­ning in ei­gen­dom krijgt na een er­fe­nis of in een echt­schei­dings­pro­ce­du­re zit, zijn er uit­zon­de­rings­maat­re­ge­len.

Stroom­fac­tuur 5 euro duur­der

Vanaf 1 maart mag de hoogspanningsnetbeheerder Elia iets hogere transmissienettareiven doorrekenen.

Dat zijn ver­goe­din­gen voor het ver­voer van elek­tri­ci­teit over het net. Alle klan­ten die zijn aan­ge­slo­ten op het dis­tri­bu­tie­net, dus zowel ge­zin­nen als grote en klei­ne be­drij­ven, moe­ten die be­ta­len. De ta­rie­ven wor­den aan­ge­re­kend en door­ge­stort door de dis­tri­bu­tie­net­be­heer­ders Ean­dis en In­frax. Voor een gezin met een ge­mid­deld ver­bruik stijgt de fac­tuur met 5,26 euro.
Af­koop stu­die­ja­ren uit­ge­steld tot 1 juni

De fe­de­ra­le re­ge­ring gaf vrij­dag­mor­gen groen licht voor de re­gu­la­ri­sa­tie van de stu­die­ja­ren voor een hoger pen­si­oen. Ze maak­te ook meer de­tails be­kend voor de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. De mogelijkheid gaat in op 1 juni en niet op 1 maart zoals eerst was voorzien.

Zelf­stan­di­gen zoals bak­kers zul­len al hun stu­die­ja­ren kun­nen af­ko­pen met het oog op een hoger pen­si­oen, ook de jaren onder leer­con­tract. 
De fe­de­ra­le re­ge­ring gaf vrij­dag­mor­gen groen licht voor de re­gu­la­ri­sa­tie van de stu­die­ja­ren voor een hoger pen­si­oen. Ze maak­te ook meer de­tails be­kend voor de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. De mo­ge­lijk­heid gaat in op 1 juni en niet op 1 maart zoals eerst was voor­zien.
Eer­der al be­slis­te de fe­de­ra­le re­ge­ring om het voor werk­ne­mers, amb­te­na­ren en zelf­stan­di­gen mo­ge­lijk te maken stu­die­ja­ren af te kopen. Maar een glo­baal ak­koord bleef uit tot vrij­dag­mor­gen. Daar­door is de re­ge­ling, die eerst zou in­gaan op 1 maart, uit­ge­steld tot 1 juni. 
De fe­de­ra­le mi­nis­ter van Mid­den­stand, Willy Bor­sus (MR), gaf meer de­tails vrij over de af­koop van stu­die­ja­ren door zelf­stan­di­gen. Hij be­na­drukt dat de af­koop van stu­die­ja­ren het voor zelf­stan­di­gen mo­ge­lijk maakt om een wet­te­lijk pen­si­oen te ge­nie­ten 'dat ver­ge­lijk­baar is met dat van de werk­ne­mers'. Feit is dat het ge­mid­del­de zelf­stan­di­gen­pen­si­oen lager ligt dan dat van werk­ne­mers, en veel lager dan het ge­mid­del­de amb­te­na­ren­pen­si­oen. 

Over­gangs­pe­ri­o­de

Ge­du­ren­de een over­gangs­pe­ri­o­de van drie jaar, tus­sen 1 juni 2017 en 31 mei 2020, krij­gen zelf­stan­di­gen, net als werk­ne­mers en amb­te­na­ren, de mo­ge­lijk­heid om de ge­slaag­de stu­die­ja­ren, na hun 20ste ver­jaar­dag, te re­gu­la­ri­se­ren. Zij moe­ten daar­voor een re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge stor­ten van 1.500 euro per af­ge­kocht jaar. Die bij­dra­ge is fis­caal af­trek­baar. 

Vanaf 1 juni en tot 31 mei 2019 , kun­nen amb­te­na­ren die stu­die­ja­ren wil­len re­gu­la­ri­se­ren, nog ge­nie­ten van een kor­ting van 15 pro­cent op de re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge. Zij be­ta­len dan 1.275 euro per stu­die­jaar.
Let wel, voor amb­te­na­ren tel­den de stu­die­ja­ren vroe­ger gra­tis mee voor de be­re­ke­ning van het pen­si­oen op voor­waar­de dat zij over een di­plo­ma be­schik­ken dat ver­eist is om de func­tie uit te voe­ren. Die bo­ni­fi­ca­tie blijft gra­tis in func­tie van de reeds ge­pres­teer­de loop­baan. Een amb­te­naar die dus drie vier­de van zijn loop­baan ach­ter de rug heeft en die vier jaar heeft ge­stu­deerd, zal nog slechts één jaar moe­ten af­ko­pen. 
Bui­ten die over­gangs­pe­ri­o­de is het af­ko­pen van stu­die­ja­ren tegen een re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge van 1.500 euro al­leen mo­ge­lijk bin­nen een pe­ri­o­de van 10 jaar na af­stu­de­ren. Na het ver­strij­ken van die 10 jaar wordt de af­koop duur­der. En dat zowel voor zelf­stan­di­gen, werk­ne­mers en amb­te­na­ren.

Alle stu­die­ja­ren

Voor zelf­stan­di­gen wordt het, na 2020, mo­ge­lijk om stu­die­ja­ren voor hun 20ste ver­jaar­dag af te kopen. Mo­men­teel kan dat niet. 'Zelf­stan­di­gen zul­len vanaf 2020 al hun stu­die­ja­ren kun­nen re­gu­la­ri­se­ren', zo meldt Bor­sus (MR). Ook de jaren onder leer­con­tract kun­nen ge­re­gu­la­ri­seerd wor­den.

In te­gen­stel­ling tot nu, is de zelf­stan­di­ge ook niet meer ver­plicht om alle stu­die­ja­ren te re­gu­la­ri­se­ren. Hij krijgt de keuze hoe­veel stu­die­ja­ren hij wil af­ko­pen.
Ver­der krijgt een zelf­stan­di­ge meer tijd om de re­gu­la­ri­sa­tie­bij­dra­ge te be­ta­len. Nu moet de bij­dra­ge be­taald wor­den bin­nen de maand. Voort­aan krijgt de zelf­stan­di­ge zes maan­den de tijd. Als hij twee af­zon­der­lij­ke aan­vra­gen in­dient, kan hij de be­ta­ling ook sprei­den over twee keer.  
In ruil voor de bij­dra­ge ziet de zelf­stan­di­ge zijn wet­te­lijk pen­si­oen stij­gen met 266,66 euro bruto per jaar. 

Weg­be­last

Of de af­koop van stu­die­ja­ren in­te­res­sant is, hangt af van uw in­di­vi­du­e­le si­tu­a­tie. Voor een zelf­stan­di­ge geldt, net als voor werk­ne­mers en amb­te­na­ren, de gou­den raad dat hij zich best goed in­for­meert voor­al­eer tot af­koop over te gaan. Het is mo­ge­lijk dat het hoger pen­si­oen, dat door de af­koop wordt ver­kre­gen, wordt weg­be­last. Of erger, dat de hele ope­ra­tie zelfs ver­lies­la­tend is.