Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Hoe het familiebedrijf overdragen zonder uw andere kinderen te benadelen?

 

Als slechts een van de kin­de­ren de fa­mi­li­a­le on­der­ne­ming wil over­ne­men, kan de re­ser­ve van de broers en zus­sen soms een pro­bleem vor­men. ‘Er kun­nen zich twee si­tu­a­ties voor­doen’.
Ofwel be­zit­ten de ou­ders aan­de­len van het be­drijf en heb­ben ze ook nog an­de­re be­zit­tin­gen.
Ofwel - en dat is mee­st­al het geval - maakt de on­der­ne­ming het groot­ste deel van het fa­mi­li­a­le ver­mo­gen uit.’

Wat als u over vol­doen­de mid­de­len be­schikt om al uw kin­de­ren even­veel te geven?

‘Af­han­ke­lijk van de mid­de­len waar­over de schen­ker en zijn kin­de­ren be­schik­ken, zijn er di­ver­se op­los­sin­gen mo­ge­lijk’. Als het ver­mo­gen niet uit­slui­tend be­staat uit de fa­mi­li­a­le on­der­ne­ming is de een­vou­dig­ste op­los­sing de tech­niek van de dub­be­le akte of de ver­de­ling-schen­king. De ope­ra­tie ver­loopt in twee delen: de ou­ders schen­ken ver­schil­len­de goe­de­ren (het fa­mi­lie­be­drijf, cash, ef­fec­ten, vastgoed en­zo­voort) aan alle kin­de­ren. Ver­vol­gens ver­de­len die de goe­de­ren on­der­ling. ‘Het voor­deel van die me­tho­de is dat de waar­de van de schen­king en de ver­plich­ting tot in­breng en in­kor­ting vast­staan, omdat alle kin­de­ren ini­ti­eel pre­cies het­zelf­de heb­ben ge­kre­gen’.

Wat als u níét over vol­doen­de mid­de­len be­schikt om al uw kin­de­ren even­veel te geven?

  • U kunt aan alle kin­de­ren aan­de­len van de on­der­ne­ming schen­ken. Het kind dat geïnte­res­seerd is in de over­na­me, moet dan zijn broers en zus­sen de waar­de van hun res­pec­tie­ve aan­deel be­ta­len. Dat kan on­mid­del­lijk of op ter­mijn (even­tu­eel bij het over­lij­den van de schen­ker).
  • U kunt de aan­de­len van het be­drijf aan een van de kin­de­ren schen­ken, als voor­schot op de er­fe­nis, via de no­ta­ris. Bij het over­lij­den van de schen­ker wordt ver­vol­gens na­ge­gaan of de schen­king het even­wicht tus­sen de kin­de­ren heeft door­bro­ken. Bij de ver­de­ling van de na­la­ten­schap wordt na­me­lijk re­ke­ning ge­hou­den met al wat de kin­de­ren daar­voor al heb­ben ont­van­gen. Dank­zij de re­gi­stra­tie van  de schen­king hebt u een akte waar­in de waar­de van de aan­de­len op het mo­ment van de schen­king wordt vast­ge­legd, zodat daar geen dis­cus­sie over kan ont­staan op het mo­ment dat de schen­ker over­lijdt.

Nieuw!

Het wets­voor­stel zou alles moe­ten ver­een­vou­di­gen. Op voor­waar­de dat alle af­stam­me­lin­gen aan­we­zig zijn, kun­nen de ou­ders die over een vol­doen­de groot ver­mo­gen be­schik­ken een schen­king doen waar­mee ie­der­een te­vre­den is: de ene krijgt bij­voor­beeld het fa­mi­lie­be­drijf, de an­de­re een on­roe­rend goed en de derde cash en ef­fec­ten. Som­mi­ge erf­ge­na­men kun­nen zelfs be­slis­sen om een deel van hun rech­ten aan an­de­ren te geven, maar ook com­pen­sa­ties zijn mo­ge­lijk. Alle for­mu­les kun­nen, op voor­waar­de dat ie­der­een er zich in kan vin­den. ‘Het wets­voor­stel be­paalt dat alles op een ‘even­wich­ti­ge’ ma­nier moet wor­den toe­ge­we­zen’. Dat be­te­kent dat de toe­ge­we­zen delen niet nood­za­ke­lijk voor ie­der­een vol­le­dig ge­lijk­waar­dig moe­ten zijn, maar dat ie­der­een te­vre­den is met de ge­slo­ten ‘deal’. Het voor­deel daar­van is dat alles vast­staat: nie­mand kan de over­een­komst later nog be­twis­ten.

‘Ik raad wel aan om alles wat de on­ge­lijk­heid van de delen kan ver­ant­woor­den, dui­de­lijk te ver­mel­den’. Wan­neer de zoon bij­voor­beeld ja­ren­lang op na­ge­noeg vrij­wil­li­ge basis aan de zijde van zijn vader heeft ge­werkt, kan dat een ver­ant­woor­ding zijn voor het feit dat hij de fa­mi­li­a­le on­der­ne­ming erft, ter­wijl de waar­de van de schen­king aan zijn broers en zus min­der waar­de­vol kan lij­ken.’

Een schen­king kan ook ge­paard gaan met een vrucht­ge­bruik, een rente of een ver­plich­ting. ‘Zo kan de­ge­ne die de fa­mi­li­a­le on­der­ne­ming krijgt, zich bij­voor­beeld naar aan­lei­ding van een erf­over­een­komst ertoe ver­bin­den als com­pen­sa­tie zijn ou­ders on­der­dak te bie­den of in hun le­vens­on­der­houd te voor­zien. Of de­ge­ne die de grote ge­zins­wo­ning krijgt, kan ermee ak­koord gaan om zijn ou­ders te laten lo­ge­ren in zijn eigen een­ka­mer­ap­par­te­ment en­zo­voort.’

Maar be­paal­de si­tu­a­ties kun­nen ook tot pro­ble­men lei­den. ‘Als de vader een paar jaar later zijn oog laat val­len op een veel jon­ge­re vrouw die nog een kind wil, kan dat kind wet­te­lijk ge­zien aan­spraak maken op zijn deel, en het be­reik­te even­wicht op­nieuw ver­sto­ren, aan­ge­zien het bij het af­slui­ten van de over­een­komst nog geen be­trok­ken par­tij was’,.

Wij vestigen ook de aan­dacht op een ander be­lang­rijk punt. Vol­gens het wets­voor­stel wordt de waar­de van de goe­de­ren be­paald op de dag van de schen­king, geïndexeerd tot op de dag van over­lij­den. Be­hal­ve bij een schen­king met voor­be­houd van vrucht­ge­bruik. In dat geval wordt nog al­tijd de waar­de op de dag van het over­lij­den (of de dag waar­op de schen­ker ver­zaakt aan zijn vrucht­ge­bruik) als basis ge­no­men. ‘De op­los­sing? Toch een be­roep doen op de dub­be­le akte om te ver­mij­den dat een van de kin­de­ren wordt be­na­deeld.

En dan nog is het be­lang­rijk om alles van geval tot geval te be­kij­ken’.

Voor­beeld

Twee doch­ters kre­gen een schen­king met voor­be­houd van vrucht­ge­bruik. De ene kreeg het ou­der­lijk huis dat al 40 jaar niet meer is ge­re­no­veerd. De an­de­re doch­ter kreeg een pand met een iden­tie­ke waar­de, maar met het oog op ver­hu­ring was dat wel ge­re­no­veerd en aan­ge­past aan de hui­di­ge nor­men (elek­tri­ci­teit, ener­gie­pres­ta­tie­re­gel­ge­ving en­zo­voort).

Hoe­wel bei­den een goed kre­gen met iden­tie­ke waar­de, ver­loor het ene aan waar­de, ter­wijl het an­de­re in waar­de steeg. In dat spe­ci­fie­ke geval kan de waar­de­ring op de dag van de schen­king de zaken op­nieuw in even­wicht bren­gen.