Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Spa­ren bui­ten België le­vert huis­werk op

Als u een spaar­re­ke­ning aan­houdt bij een Spaan­se bank, omdat u er een twee­de ver­blijf hebt, zijn uw cen­ten be­schermd door het lo­ka­le ga­ran­tie­stel­sel tot 100.000 euro per bank en per per­soon. 

Een spaar­re­ke­ning ope­nen in het bui­ten­land? Door de ho­ge­re reële ren­de­men­ten lijkt dit aan­lok­ke­lijk. Maar het net­to­ren­de­ment kan te­gen­val­len. En zo’n re­ke­ning brengt ook fis­ca­le ver­plich­ten met zich.

Mis­schien hebt u al een zicht­re­ke­ning in het bui­ten­land ge­o­pend, bij­voor­beeld omdat u er een kre­diet af­sloot voor de aan­koop van een twee­de ver­blijf. De stap naar een spaar­re­ke­ning bij de­zelf­de bui­ten­land­se bank is dan snel gezet. Zeker nu blijkt dat uw spaar­cen­ten over de land­gren­zen niet zo ge­mak­ke­lijk ver­dam­pen als op een spaar­re­ke­ning in België  .

Ook voor de de­po­si­to’s aan­ge­hou­den bij bij­voor­beeld een Fran­se, Spaan­se of Mal­te­se bank, zijn de spaar­ders be­schermd tot 100.000 euro per per­soon en per bank. Bel­gi­sche klan­ten met spaar­te­goe­den bij een an­de­re Eu­ro­pe­se bank kun­nen bij een even­tu­eel kap­sei­zen van die fi­nan­ciële in­stel­ling, te­rug­val­len op de lo­ka­le de­po­si­to­ga­ran­tie­re­ge­ling.

Een spaar­boek­je ope­nen in een ander EU-land zou, gelet op de Eu­ro­pe­se een­heids­markt, geen pro­bleem mogen zijn. Maar de wer­ke­lijk­heid blijkt toch iets com­plexer. Zo is het voor een Belg niet mo­ge­lijk een spaar­re­ke­ning te ope­nen bij Ar­gen­ta Ne­der­land als hij daar niet woont. Soms is dat een kwes­tie van li­cen­ties.  ‘Ons Ne­der­lands bij­kan­toor heeft een bank­ver­gun­ning om enkel spaar­geld en de­po­si­to’s aan te trek­ken op de Ne­der­land­se markt. Daar­om kan het Ne­der­land­se bij­kan­toor een Bel­gi­sche klant niet be­die­nen’,. 

 Maar de mees­te ban­ken – groot of klein -  eisen niet dat de spaar­der er woont’.

Huis­werk

Een spaar­re­ke­ning bui­ten België brengt wat werk met zich. In de aan­gif­te in de per­so­nen­be­las­ting moet u aan­stip­pen dat u een spaar­re­ke­ning in het bui­ten­land aan­houdt.

Ver­der moet u de re­ke­ning-ge­ge­vens een keer per jaar mee­de­len aan het Cen­traal aan­spreek­punt (CAP), een meld­punt dat be­heerd wordt door de Na­ti­o­na­le Bank van België ( NBB). Dat kan elek­tro­nisch of via een pa­pie­ren stan­daard­for­mu­lier. Naast de naam van de re­ke­ning­hou­der(s) en het re­ke­ning­num­mer, dient u te ver­mel­den sinds wan­neer u die bui­ten­land­se re­ke­ning aan­houdt.

'We lij­ken af te ste­ve­nen op een we­reld­wij­de trans­pa­ran­tie, ook van­uit lan­den waar het bank­ge­heim tra­di­ti­o­neel hei­lig was'.

Het heeft geen zin om te doen alsof u “ver­gat” dit door te geven. Sinds begin dit jaar moe­ten bui­ten­land­se over­he­den, meer dan ooit te­vo­ren,  alle nut­ti­ge ge­ge­vens over uw bui­ten­land­se spaar­re­ke­ning – niet al­leen uw iden­ti­teit, maar ook het saldo op die re­ke­ning en de ver­kre­gen in­tres­ten –  over­ma­ken aan de Bel­gi­sche fis­cus.

We­reld­wij­de trans­pa­ran­tie

Die ver­plich­ting rust sinds begin 2017 al op 57 lan­den, waar­on­der de mees­te lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie. Luxem­burg, Ne­der­land, Frank­rijk en Duits­land maken de ge­ge­vens over uw spaar­re­ke­ning die u daar in 2016 aan­hield in de loop van dit jaar aan de Bel­gi­sche be­las­ting­dien­sten over. Dat geldt ook voor exo­ti­sche be­las­ting­pa­ra­dij­zen zoals Ber­mu­da, de Maag­den­ei­lan­den of Gu­er­sney.

Vanaf begin 2018 gaan nog eens 43 lan­den dit doen voor de spaar­ge­ge­vens van dit jaar.  Onder die lan­den ook Zwit­ser­land, Oos­ten­rijk, Mo­na­co of Singapo­re. ‘De in­for­ma­tie over bui­ten­land­se spaar­re­ke­nin­gen zal de Bel­gi­sche fis­cus van­uit alle wind­stre­ken te­ge­moet komen’, ver­volgt San­sen. ‘We lij­ken af te ste­ve­nen op een we­reld­wij­de trans­pa­ran­tie, ook van­uit lan­den waar het bank­ge­heim eer­der hei­lig was. Lan­den die hier­aan niet mee­wer­ken, zijn ook lan­den waar je als spaar­der niet met­een warm voor loopt zoals Gu­a­te­ma­la’.

In­tres­ten

'Als u niet kunt be­wij­zen dat het spaar­boek­je bij een bui­ten­land­se bank vol­doet aan de voor­waar­den van een Bel­gisch ge­re­gle­men­teerd spaar­boek­je, be­taalt u op de in­tres­ten 30 pro­cent be­las­ting.'

Gert­jan Ver­ach­tert Ad­vo­caat ge­spe­ci­a­li­seerd in in­ter­na­ti­o­na­le spaar­fis­ca­li­teit

En er is nog een be­lang­rij­ke kant­te­ke­ning:In­tres­ten die u in het bui­ten­land ver­krijgt, moet u in uw in uw aan­gif­te in de per­so­nen­be­las­ting op­ne­men. Daar­op moet u 30 pro­cent be­las­ting be­ta­len.

Voor spaar­boek­jes in België geldt dat de in­tres­ten tot 1.880 per jaar niet on­der­wor­pen zijn aan de roe­ren­de voor­hef­fing. Het be­drag daar­bo­ven wordt slechts be­last aan 15 pro­cent. U kunt deze voor­de­len ook ge­nie­ten op de in­tres­ten van een spaar­re­ke­ning in het bui­ten­land. Maar dan moet u wel be­wij­zen dat het spaar­boek­je bij een bui­ten­land­se bank vol­doet aan de voor­waar­den van een Bel­gisch ge­re­gle­men­teerd spaar­boek­je. ‘Een be­wijs dat moei­lijk is te le­ve­ren ter­wijl de be­wijs­last vol­gens de Bel­gi­sche fis­cus he­le­maal bij de be­las­ting­plich­ti­ge rust’, aldus nog Ver­ach­tert.

Hoe­wel dit voor­al geldt voor be­leg­gin­gen in bui­ten­land­se ef­fec­ten, dient u toch na te vra­gen of er geen bron­hef­fing ver­schul­digd is. ‘De mees­te van de ons om­rin­gen­de lan­den, hef­fen geen bron­hef­fing ten aan­zien van niet-in­wo­ners op in­tres­ten op een spaar­re­ke­ning. Maar in an­de­re lan­den kijkt u dit toch best even na’.