Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Hoe­veel moet u spa­ren om ge­rust met pen­si­oen te gaan?

Veel 65-plus­sers moe­ten hun spaar­geld aan­spre­ken omdat ze met hun pen­si­oen en hun in­tres­ten hun kos­ten niet kun­nen be­ta­len. Hoe­veel moet u spa­ren om voor­be­reid te zijn?

De vraag mag dan een­vou­dig klin­ken, ze is moei­lijk te be­ant­woor­den. Er be­staat niet zo­iets als een ul­tiem spaar­doel. We kun­nen wel op een rij­tje zet­ten wat u in over­we­ging moet nemen om uw si­tu­a­tie te be­cij­fe­ren.

Om te be­gin­nen moet u naar uw in­kom­sten kij­ken. Hoe­veel u extra nodig hebt, hangt af van welk wet­te­lijk pen­si­oen u krijgt. Op mypension.be kunt u dat al­vast be­re­ke­nen. Bij dat be­drag mag u een even­tu­e­le uit­ke­ring van een groeps­ver­ze­ke­ring tel­len. Voorts spe­len huur­in­kom­sten, de ver­koop van een twee­de ver­blijf of het uit­zicht op een er­fe­nis een rol.

Ver­vol­gens brengt u uw uit­ga­ven in kaart. De grote vraag is welke le­vens­stan­daard u wilt. ‘U moet zich af­vra­gen of u straks echt 1.000 euro boven op uw pen­si­oen nodig hebt. Ver­geet niet dat uw huis tegen die tijd (zo goed als) af­be­taald is, wat uw las­ten fors ver­laagt’.

Hebt u een ouder huis, dan moet u zeker ook her­stel­lin­gen, ver­nieu­win­gen of aan­pas­sin­gen in­cal­cu­le­ren. ‘Als de kans groot is dat u niet in dat huis kunt blij­ven wonen, be­kijk dan of de ver­koop­waar­de vol­staat om een aan­ge­pas­te wo­ning, pak­weg een ap­par­te­ment, te kopen’.

Ook op an­de­re vlak­ken moet u zich vra­gen stel­len. Zul­len uw kin­de­ren nog stu­de­ren of heb­ben ze tegen dan een eigen in­ko­men? Wilt u een auto kopen nadat u uw be­drijfs­wa­gen hebt in­ge­le­verd? Wilt u uw (klein)kin­de­ren nog een duw­tje in de rug geven?

Ver­geet de in­fla­tie niet

Als u gaat cij­fe­ren, moet u re­ke­ning hou­den met de in­fla­tie. Als u met de hui­di­ge prij­zen aan de slag gaat, is dat beeld scheef­ge­trok­ken tegen de tijd dat u met pen­si­oen gaat. Bij 2 pro­cent in­fla­tie is 100.000 euro vijf jaar later nog 90.000 euro in reële waar­de.

Be­denk ook dat de ant­woor­den op die vele vra­gen mee­st­al nog een flin­ke por­tie on­ze­ker­heid in­hou­den. De bood­schap luidt dan ook: begin zo vroeg mo­ge­lijk voor je pen­si­oens­paar­pot te spa­ren. Laat het fis­caal voor­de­li­ge pen­si­oen­spa­ren of lan­ge­ter­mijnspa­ren - voor wie geen woon­kre­diet heeft - niet lig­gen.

BNP Pa­ri­bas For­tis re­kent voor: wie vanaf zijn 22ste 940 euro per jaar be­legt in pen­si­oen­spa­ren, ein­digt met een net­to­ka­pi­taal van bijna 95.000 euro (bij 3% in­stap­kos­ten, 8% taks op 60 jaar en 4% ren­de­ment). Wie pas op zijn 40ste start, landt op goed 36.500 euro.

Dat is mooi, maar vol­staat het?

188.000

Wie twin­tig jaar maan­de­lijks 1.000 euro extra wil kun­nen spen­de­ren uit een ver­mo­gen, moet be­gin­nen met 188.000 euro.

Ook BA ADVIES be­re­ken­de een voor­beeld:
wil je twin­tig jaar lang elke maand 1.000 euro extra uit een ver­mo­gen halen om te be­ste­den, moet je bij de start over bijna 188.000 euro (bij 2% in­fla­tie en 5% ge­mid­deld ren­de­ment) be­schik­ken.

Wij mer­ken op dat ou­de­re klan­ten twee 'fou­ten' maken:
ze stap­pen op hun 65ste he­le­maal over naar vast­ren­ten­de pro­duc­ten met een laag ren­de­ment, of ze hou­den te lang al te dy­na­mi­sche pro­duc­ten aan.

De gul­den mid­den­weg: tij­dig be­leg­gin­gen met hoog ri­si­co om­zet­ten, maar toch nog een stuk be­leg­gen met een ho­ri­zon van 10 of 15 jaar, dus iets dy­na­mi­scher. Op uw 65ste is uw le­vens­ver­wach­ting daar­voor nog lang ge­noeg.