Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Per kind ten laste wordt er van het in­ko­men een bij­ko­mend deel vrij­ge­steld van be­las­tin­gen. Voor ge­zin­nen met een laag in­ko­men zal dit in de toe­komst een te­goed kun­nen op­le­ve­ren. 
Ge­zin­nen met kin­de­ren en een be­schei­den in­ko­men zul­len de voor­de­len van de taxshift bin­nen­kort dui­de­lij­ker voe­len in hun por­te­mon­nee.
Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën Johan Van Overt­veldt (N-VA) kreeg van de fe­de­ra­le mi­nis­ter­raad groen licht om een mouw te pas­sen aan het feit dat men­sen met een be­perkt in­ko­men niet vol­le­dig kun­nen ge­nie­ten van het fis­caal voor­deel voor kin­de­ren ten laste.
In het kader van de taxshift werd ge­sleu­teld aan de be­las­ting­scha­len - een gro­ter deel van het loon aan een lager ta­rief - , waar­door de net­to­lo­nen gra­du­eel kon­den stij­gen. 'Door het be­staan­de fis­ca­le me­cha­nis­me daal­de ech­ter on­recht­streeks ook de fis­ca­le af­trek voor kin­de­ren ten laste', ver­dui­de­lijkt Van Overt­veldt. Hij stuurt dat nu bij, waar­door de be­las­ting­druk voor ge­zin­nen met een be­schei­den in­ko­men ver­der daalt.
Hoe ge­beurt de ei­gen­lij­ke be­las­ting­be­re­ke­ning? Eerst wordt de ba­sis­be­las­ting (A) be­re­kend vol­gens de gel­den­de be­las­ting­ta­rie­ven (op­lo­pend per schijf) op het be­last­baar in­ko­men. Daar­na wordt de be­las­ting (B) be­re­kend op het be­drag van de be­las­ting­vrije som, die hoger ligt naar­ge­lang er meer per­so­nen ten laste zijn. Ver­vol­gens wordt B af­ge­trok­ken van A. Als voor men­sen met een be­schei­den in­ko­men en kin­de­ren het be­drag B ech­ter gro­ter is dan A, gaat een deel van het voor­deel ver­lo­ren.
Dat wordt aan­ge­past. Con­creet zul­len ge­zin­nen met een te be­perkt in­ko­men het niet ge­bruik­te voor­deel bin­nen­kort om­ge­zet zien in een te­goed dat ef­fec­tief wordt te­rug­be­taald. 
Vanaf aan­slag­jaar 2017 wordt ge­werkt met twee be­las­ting­ba­re­ma's. 'De oude (ho­ge­re) ta­rief­schaal wordt toe­ge­past voor de be­re­ke­ning van de be­las­ting (B) op de be­las­ting­vrije som, de nieu­we (la­ge­re) ta­rief­schaal wordt toe­ge­past voor de be­re­ke­ning van de ba­sis­be­las­ting (A, de be­las­ting op het ge­za­men­lijk be­las­te in­ko­men)', aldus het ka­bi­net-Fi­nan­ciën.
'De re­ge­ring maakt er een pri­o­ri­teit van om wer­ken op­nieuw lo­nend te maken. Met deze aan­pas­sin­gen ver­ster­ken we de ef­fec­ten van de tax shift voor doel­groe­pen die er het meest ge­voe­lig voor zijn', be­na­drukt Van Overt­veldt.

 

Voor­lo­pig gaat het om een goed­keu­ring van de mi­nis­ter­raad in eer­ste le­zing. Het voor­ont­werp ver­trekt nu naar de Raad van State voor ad­vies.