Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Wie via een bui­ten­land­se ma­ke­laar ef­fec­ten ver­han­delt, moet pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.  Be­leg­gers die via bui­ten­land­se ma­ke­laars aan­de­len en obli­ga­ties ver­han­de­len, moe­ten pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.
De over­gangs­maat­re­gel heeft als doel bui­ten­land­se beurs­ma­ke­laars meer tijd te geven om een aan­spra­ke­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger in België aan te stel­len of om hun in­for­ma­ti­ca­sys­te­men aan te pas­sen. Dat blijkt uit een Ko­nink­lijk Be­sluit dat is ge­pu­bli­ceerd in het Staats­blad.
Zie visueel beeld druk op de link 
Par­ti­cu­lie­re be­leg­gers moe­ten sinds begin dit jaar beurs­taks be­ta­len als ze via bui­ten­land­se fi­nan­ciële in­stel­lin­gen aan­de­len, obli­ga­ties of som­mi­ge be­leg­gings­fond­sen ver­han­de­len. Tot eind 2016 waren al­leen ver­rich­tin­gen in België be­last­baar. De fe­de­ra­le re­ge­ring greep in omdat steeds meer Bel­gi­sche be­leg­gers klant wer­den van bui­ten­land­se ma­ke­laars om aan de taks te ont­snap­pen. Ze hoopt zo 30 mil­joen euro extra beurs­taks te innen.
Be­leg­gers moe­ten de be­las­ting be­ta­len, ten­zij ze kun­nen aan­to­nen dat de taks al is be­taald door de bui­ten­land­se ma­ke­laar of zijn Bel­gi­sche ver­te­gen­woor­di­ger. Oor­spron­ke­lijk was be­paald dat de be­ta­ling door be­leg­gers moest ge­beu­ren ui­ter­lijk op de laat­ste werk­dag van de twee­de maand die volgt op de trans­ac­tie. Als bui­ten­land­se tus­sen­per­so­nen de taks in­hou­den en door­stor­ten, moe­ten ze dat vol­gens de ad­mi­ni­stra­tie ui­ter­lijk de maand na de trans­ac­tie doen. Be­leg­gers en bui­ten­land­se ma­ke­laars krij­gen nu uit­stel tot 30 juni.
‘De mees­te Luxem­burg­se en Ne­der­land­se in­stel­lin­gen hou­den zelf de beurs­taks in en zul­len die door­stor­ten’. ‘Ze doen dat om com­mer­ciële re­de­nen, om hun Bel­gi­sche klan­ten te hel­pen, maar mee­st­al op basis van een in­di­vi­du­e­le vol­macht.’

De mees­te Ne­der­land­se en Luxem­burg­se in­stel­lin­gen hou­den zelf de beurs­taks in.

De Ne­der­land­se ma­ke­laar De­gi­ro laat zijn klan­ten kie­zen. ‘Meer dan 90 pro­cent van de klan­ten laat het door ons doen’, zegt op­rich­ter Gijs Nagel. Hij merkt op dat De­gi­ro nu al klaar is om de taks te innen en door te stor­ten. ‘We zien geen klan­ten die te­rug­ke­ren naar België. Er is wel een in­vloed op de han­del. De ho­ge­re tak­sen doen de tra­ding dalen.’
De Bel­gi­sche klan­ten van Bin­ck­Bank Ne­der­land moe­ten zelf de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len als ze daar blij­ven han­de­len. Ze kun­nen ook hun re­ke­ning trans­fe­re­ren naar Binck België. Dan wordt de beurs­taks au­to­ma­tisch geïnd.
De beurs­taks be­draagt tel­kens 0,27 pro­cent bij de aan- en ver­koop van aan­de­len, 0,09 pro­cent voor obli­ga­ties en 1,32 pro­cent bij de ver­koop van ka­pi­ta­li­sa­tie­fond­sen.