Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

Tijds­kre­diet zon­der mo­tief le­ver­de sinds 2015  al geen pre­mie meer van de RVA op. Het sys­teem ver­dwijnt nu he­le­maal.

 

Tijds­kre­diet kan voort­aan al­leen nog met vol­gen­de mo­tie­ven:

-          Zor­gen voor kind jon­ger dan 8 jaar

-          Zor­gen voor zwaar ziek fa­mi­lie­lid

-          Pal­li­a­tie­ve zor­gen

-          Zor­gen voor ge­han­di­capt kind jon­ger dan 21 jaar

-          Zor­gen voor zwaar ziek min­der­ja­rig kind

-          Een er­ken­de op­lei­ding vol­gen

De maxi­ma­le pe­ri­o­de voor dat tijds­kre­diet met mo­tief wordt uit­ge­breid en ge­lijk­ge­scha­keld op 51 maan­den, te­gen­over 36 of 48 maan­den nu, af­han­ke­lijk van het mo­tief. Enkel voor het vol­gen van een op­lei­ding blijft de maxi­mum­duur 36 maand. 

Die maxi­mum­ter­mijn geldt on­ge­acht of u het tijds­kre­diet vol­tijds, half­tijds of 1/5 op­neemt. Het geldt slechts één keer in de loop­baan en dat on­ge­acht hoe­veel kin­de­ren u heeft.

Tus­sen april en juni keert de RVA maar ge­du­ren­de maxi­maal 48 maan­den een uit­ke­ring uit. Pas vanaf juni zal dat ge­du­ren­de 51 maan­den zijn.

Wie meer dan 5 jaar bij zijn baas werkt, gaat er vanaf juni op ach­ter­uit. Op basis van de be­dra­gen op de site van de RVA zakt de pre­mie voor een vol­tijds tijds­kre­diet van 654,2 euro naar 572,4 euro bruto. Voor een half­tijds tijds­kre­diet zakt de pre­mie van 327,09 euro bruto naar 286,2 euro bruto.

Voor een 1/5de tijds­kre­diet ver­an­dert de pre­mie niet. De pre­mie blijft 161,55 euro bruto voor een sa­men­wo­nen­de werk­ne­mer en 208,48 euro voor een al­leen­staan­de.

Ook voor wie min­der dan 5 jaar bij zijn baas werkt, blijft de pre­mie on­ver­an­derd. De RVA meldt op zijn site be­dra­gen van 490,65 euro bruto voor vol­tijds tijds­kre­diet en 245,32 euro bruto voor een half­tijds tijds­kre­diet.

Pal­li­a­tief ver­lof van twee naar drie maan­den

 Ook wie pal­li­a­tie­ve zorg wil bie­den aan een ter­mi­naal zieke - er hoeft zelfs geen fa­mi­lie­band te zijn - kan be­hal­ve tijds­kre­diet met zorg­mo­tief ook nog een the­ma­tisch ver­lof op­ne­men: pal­li­a­tief ver­lof.

 Dat be­liep tot nu toe slechts een maand, ver­leng­baar met een bij­ko­men­de maand, maar het wordt ver­lengd naar drie maan­den. 

Pe­ri­o­de tijds­kre­diet zon­der mo­tief wordt niet meer af­ge­trok­ken van tijds­kre­diet met mo­tief

De so­ci­a­le part­ners heb­ben eind vorig jaar af­ge­spro­ken het af­schaf­fen van het tijds­kre­diet zon­der mo­tief te com­pen­se­ren door die pe­ri­o­de niet lan­ger af te trek­ken van het aan­tal maan­den waar­op ie­mand nog recht heeft op tijds­kre­diet met mo­tief. Con­creet: ie­mand die in het ver­le­den al 12 maan­den tijds­kre­diet zon­der mo­tief opnam, heeft vanaf mor­gen op­nieuw recht op 51 maan­den tijds­kre­diet met mo­tief in plaats van 39 maan­den. Dat gaat in vanaf april voor het recht op die pe­ri­o­des, maar pas vanaf juni zul­len die 12 extra maan­den ook een uit­ke­ring op­le­ve­ren, zo pre­ci­seert het ka­bi­net  van mi­nis­ter Pee­ters.

Ho­ge­re pre­mie voor ou­der­schaps­ver­lof al­leen­staan­den uit­ge­steld tot juni

Eind ja­nu­a­ri waren de so­ci­a­le part­ners in het kader van de be­spre­kin­gen over de loon­mar­ge voor de ko­men­de twee jaar over­een­ge­ko­men de uit­ke­rin­gen voor de the­ma­ti­sche ver­lo­ven voor al­leen­staan­den met kin­de­ren fors op te trek­ken. Het gaat om een ver­ho­ging met 38 pro­cent voor een vol­tijds (1.107 euro bruto) of half­tijds (554 euro bruto) the­ma­tisch ver­lof. Al­leen­staan­den die één dag in de week vrij nemen, zien hun uit­ke­ring met 21 pro­cent stij­gen tot 211 euro bruto. De af­spraak was dat deze ver­ho­ging in zou gaan vanaf april, maar dat zal nu pas vanaf juni het geval zijn.

1/10de ou­der­schaps­ver­lof toch nog niet mo­ge­lijk

Naast tijds­kre­diet met mo­tief, be­staan er ook drie the­ma­ti­sche ver­lo­ven: ou­der­schaps­ver­lof, ver­lof voor me­di­sche bij­stand en pal­li­a­tief ver­lof. De af­spraak was om ou­der­schaps­ver­lof vanaf april ook in de vorm van 1/10 op­ge­no­men zou kun­nen wor­den. Dat komt neer op een halve dag per week of 1 vol­le­di­ge dag om de 14 dagen. Die optie kan wor­den benut ge­du­ren­de 40 maan­den. De re­ge­ring heeft deze nieu­we optie ech­ter nog niet goed­ge­keurd. Wel is er over­een­ge­ko­men om hier­over voor de zomer een wets­voor­stel goed te keu­ren, zo ver­dui­de­lijkt het ka­bi­net Pee­ters.