Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat verandert op 1 april?

 

Naar maan­de­lijk­se ge­woon­te zijn er in april be­lang­rij­ke ver­an­de­rin­gen voor uw per­soon­lij­ke fi­nan­ciën. Een over­zicht.

 

Dos­sier­kos­ten bij een le­ning ge­pla­fon­neerd

De dos­sier­kos­ten die uw ban­ken mag aan­re­ke­nen als u een woon­le­ning af­sluit of her­fi­nan­ciert, wor­den ge­pla­fon­neerd. Voor nieu­we le­nin­gen wor­den de maxi­mum­kos­ten:

  • Het aan­gaan van een hy­po­the­cair kre­diet of een over­brug­gings­kre­diet met hy­po­theek: 500 euro
  • Het aan­gaan van een over­brug­gings­kre­diet zon­der hy­po­theek: 300 euro
  • Voor de com­bi­na­tie van een over­brug­gings­kre­diet en een nieu­we le­ning: 800 euro

Voor de her­fi­nan­cie­ring van het hy­po­the­cair kre­diet (zon­der van bank te ver­an­de­ren) wordt een on­der­scheid ge­maakt naar­ge­lang er per jaar één of twee keer wordt ge­her­fi­nan­cierd. Is die er maar één keer, dan mag de bank maxi­mum 50 pro­cent aan­re­ke­nen van de dos­sier­kos­ten van een initiële le­ning. Als klan­ten van de bank voor een nieuw ('ini­ti­eel') woon­kre­diet 500 euro dos­sier­kos­ten be­ta­len, dan moet u bij de her­fi­nan­cie­ring maxi­maal 250 euro be­ta­len.

In het uit­zon­der­lij­ke geval dat er twee her­finan­cieringen zijn per jaar, dan mag de bank nog­maals initiële dos­sier­kos­ten aan­re­ke­nen. Be­taalt u voor een ini­ti­eel kre­diet 500 euro, en vol­gen daar­op twee her­finan­cieringen bin­nen één jaar, dan be­taalt u in het to­taal 1.250 euro aan dos­sier­kos­ten.

An­de­re te­rug­be­ta­ling voor neus­sprays en maag­zuur­rem­mers

Om over­con­sump­tie tegen te gaan en vei­li­ge me­di­ca­tie toe­gan­ke­lij­ker te maken, ver­an­dert op 1 april de te­rug­be­ta­lings­re­ge­ling voor neus­sprays en maag­zuur­rem­mers.

Tot nu toe waren neus­sprays met cor­ti­coste­roïden (zoals Ava­mys, Flixo­na­se Aqua en Na­sonex) al­leen op voor­schrift te ver­krij­gen, maar die zijn vanaf april vrij ver­krijg­baar bij de apo­theek. Chro­ni­sche patiënten die een voor­schrift van hun arts heb­ben, krij­gen wel nog te­rug­be­ta­ling.

Grote ver­pak­kin­gen van maag­zuur­rem­mers wor­den niet meer te­rug­be­taald, omdat be­han­de­lin­gen be­perkt moe­ten blij­ven tot twee maan­den. Alle an­de­re ver­pak­kin­gen van 60 ta­blet­ten of min­der - ook in de hoog­ste do­se­ring - wor­den wel nog te­rug­be­taald. Voor spe­ci­fie­ke patiënten en be­paal­de maag­zuur­rem­mers gel­den wel uit­zon­de­rin­gen.

Geen kwar­taal­voor­schot­ten voor btw meer

De btw-plicht voor zelf­stan­di­gen en som­mi­ge be­drij­ven wordt een heel stuk een­vou­di­ger: ze zul­len niet lan­ger kwar­taal­voor­schot­ten op de btw moe­ten be­ta­len.

Die ver­plich­ting was er tot nog toe voor be­las­ting­plich­ti­gen die kozen voor een btw-aan­gif­te per kwar­taal. Ui­ter­lijk op de twin­tig­ste van de twee­de en derde maand van elk kwar­taal moest er tel­kens een voor­schot van een derde van de ver­schul­dig­de btw van het vo­ri­ge kwar­taal wor­den be­taald. Die ver­plich­ting gold ook voor on­der­ne­min­gen die slechts en­ke­le fac­tu­ren op jaar­ba­sis heb­ben en soms voor­schot­ten be­taal­den voor een kwar­taal waar­in ze geen ver­koop­fac­tu­ren aan­ga­ven en dus geen btw ver­schul­digd was.

Nieu­we re­gels voor wie toe­ris­ten laat over­nach­ten

Het nieu­we Vlaam­se lo­gies­de­creet ver­een­vou­digt de ad­mi­ni­stra­tie­ve re­gels voor wie toe­ris­ten tegen be­ta­ling laat over­nach­ten. Voor alle lo­gies gel­den voort­aan de­zelf­de zeven ba­sis­nor­men in­za­ke vei­lig­heid en ba­sis­kwa­li­teit. Het maakt niet uit of het om een pro­fes­si­o­ne­le uit­ba­ting of een bij­ver­dien­ste gaat. Er wordt even­min on­der­scheid ge­maakt naar­ge­lang u uw lo­gies recht­streeks aan­biedt, via tus­sen­per­so­nen of een in­ter­net­plat­form. De ba­sis­nor­men wor­den aan­ge­vuld met spe­ci­fie­ke uit­ba­tings­nor­men per type lo­gies.

Alle lo­gies moe­ten ver­plicht di­gi­taal aan­mel­den bij Toe­ris­me Vlaan­de­ren. Zodra uw lo­gies vol­doet aan de ba­sis­voor­waar­den en uit­ba­tings­nor­men, kan u het vrij­wil­lig en gra­tis laten er­ken­nen door Toe­ris­me Vlaan­de­ren, even­tu­eel aan­ge­vuld met een com­fort­clas­si­fi­ca­tie (ster­ren).

Fail­lis­se­ments­dos­sier voort­aan di­gi­taal

Het di­gi­ta­le fail­lis­se­ments­dos­sier Reg­Sol - het Cen­traal Re­gis­ter voor Sol­va­bi­li­teit - gaat van start. Voor elk fail­lis­se­ment uit­ge­spro­ken vanaf 1 april zal het dos­sier di­gi­taal be­waard wor­den. De recht­ban­ken, de cu­ra­to­ren en de schuld­ei­sers (le­ve­ran­ciers, ban­ken, so­ci­a­le ze­ker­heid,...) kun­nen voort­aan de be­lang­rijk­ste do­cu­men­ten van een fail­lis­se­ments­dos­sier elek­tro­nisch op­stel­len, on­der­te­ke­nen en uit­wis­se­len.

Bu­ren­pre­mie voor wie samen re­no­veert

Vanaf april kan u via de net­be­heer­ders Ean­dis en In­frax in­schrij­ven voor de bu­ren­pre­mie voor een ge­za­men­lijk re­no­va­tie­pro­ject. Als min­stens tien wo­nin­gen of ap­par­te­men­ten in de­zelf­de straat of wijk de­zelf­de wer­ken uit­voe­ren, dan is er een pre­mie tot maxi­maal 400 euro per wo­ning of woon­een­heid. Als deel­ne­mer krijgt u niet zelf de bu­ren­pre­mie in han­den, die gaat naar een pro­ject­be­ge­lei­der, de zo­ge­naam­de BE­NO­va­tie­coach. De mo­ge­lij­ke ener­gie­be­spa­ren­de in­ves­te­rin­gen zijn dak- of zol­der­vloe­r­iso­la­tie, iso­la­tie van bui­ten­mu­ren, vloe­r­iso­la­tie, hoog­ren­de­ments­be­gla­zing, in­stal­la­tie van een zon­ne­boi­ler, warm­te­pomp of ven­ti­la­tie­sys­teem.

Tijds­kre­diet uit­ge­breid zon­der dui­de­lijk­heid  over uit­ke­ring

De nieu­we mo­ge­lijk­he­den rond tijds­kre­diet gaan zoals voor­zien in op 1 april, maar vanaf wan­neer deze extra maan­den ook een uit­ke­ring zul­len op­le­ve­ren, is nog niet dui­de­lijk. In het beste geval zal dit vanaf juni het geval zijn. De mi­nis­ter­raad moet die van­daag/vrij­dag nog be­spre­ken.. 

Vanaf 1 april stijgt het aan­tal maan­den waar­in u tijds­kre­diet met mo­tief kan op­ne­men, bij­voor­beeld om te zor­gen voor een kind jon­ger dan 8 jaar, van 36 naar 51 maan­den. Het pal­li­a­tief ver­lof wordt uit­ge­breid van 2 naar 3 maan­den en ou­der­schaps­ver­lof kan ook op­ge­no­men wor­den met een halve dag per week (1/10de).

Maar deze extra maan­den zul­len in eer­ste in­stan­tie nog geen pre­mie van de RVA op­le­ve­ren. Zet de mi­nis­ter­raad vrij­dag het licht op groen en maakt de Raad van State geen be­zwaar, dan zul­len de be­trok­ken uit­voe­rings­be­slui­ten vanaf juni in wer­king tre­den.

Deze ver­tra­ging heeft voor­al ge­vol­gen voor al­leen­staan­de ou­ders die een the­ma­tisch ver­lof, zoals ou­der­schaps­ver­lof, op­neemt. Want hij zal tot dan moe­ten wach­ten op de ho­ge­re uit­ke­ring die hem be­loofd was vanaf april.

Tijds­kre­diet zon­der mo­tief ver­dwijnt vanaf april, maar als com­pen­sa­tie wor­den die niet-ge­werk­te maan­den niet meer af­ge­trok­ken van het aan­tal maan­den die u tijds­kre­diet met mo­tief kunt nemen.