Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

  

Op de be­las­ting­aan­gif­te die u dit jaar moet in­vul­len staan in­tus­sen 885 codes.

De wild­groei van de codes op de be­las­ting­aan­gif­te gaat on­ver­min­derd door. Vorig jaar dikte het aan­tal codes aan met 38, dit jaar krijgt u 75 extra codes voor­ge­scho­teld.

 

‘Die re­cordaan­groei is toe te schrij­ven aan een al­weer com­plexe­re hy­po­theek­fis­ca­li­teit, de wild­groei aan be­las­ting­ta­rie­ven op roe­ren­de in­kom­sten, de spe­cu­la­tie­be­las­ting en de nieu­we fis­ca­le sti­mu­li voor ho­re­ca­per­so­neel en per­so­nen in SWT (het vroe­ge­re brug­pen­si­oen)’.

Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën Johan Van Overt­veldt (N-VA) wenst voor­lo­pig niet te re­a­ge­ren op de toe­ge­no­men com­plexi­teit.

Het aan­gif­te­for­mu­lier voor aan­slag­jaar 2017 (in­kom­sten 2016) is woens­dag ver­sche­nen in het Staats­blad, maar dat zal niet de de­fi­ni­tie­ve ver­sie zijn. ‘De nieu­we aan­gif­te bevat een aan­tal zet­dui­vel­tjes waar­door een en ander fis­caal ver­keerd zou kun­nen wor­den geïnter­pre­teerd. De cor­rec­te aan­gif­te wordt op de web­si­te van de FOD Fi­nan­ciën ge­pu­bli­ceerd.

Valkui­len voor woon­le­nin­gen

Meer dan ooit is het af te raden om zon­der enige voor­ken­nis het la­by­rint van vak IX te be­tre­den

Het vak waar u de be­taal­de in­tres­ten en ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen van de le­ning voor uw ge­zins­wo­ning aan­geeft, breidt dit jaar uit met nog eens 30 codes. Dat heeft alles te maken met de nieu­we fis­ca­le stel­sels die het Vlaam­se en Waal­se ge­west in­voer­den voor le­nin­gen ge­slo­ten vanaf 2016. In Vlaan­de­ren is er de nieu­we ‘geïnte­greer­de woon­bo­nus’ en in Wal­lo­nië de ‘Chèque Ha­bi­tat’.

‘Meer dan ooit is het af te raden om zon­der enige voor­ken­nis het la­by­rint van vak IX te be­tre­den. Op drie jaar tijd ex­plo­deer­de dat vak van 53 tot 161 codes. Bo­ven­dien her­bergt het nieu­we valkui­len’.

Zo speelt een Vla­ming die vorig jaar bij­ko­mend leen­de voor zon­ne­pa­ne­len en zowel zijn oor­spron­ke­lij­ke aan­koople­ning als die voor de zon­ne­pa­ne­len aan­geeft, het be­las­ting­voor­deel voor zijn aan­koople­ning de­fi­ni­tief kwijt.

Roe­ren­de in­kom­sten

Het is bijna een jaar­lijk­se ge­woon­te dat er ge­sleu­teld wordt aan de be­las­ting op in­tres­ten, di­vi­den­den, in­kom­sten uit de ver­hu­ring van roe­ren­de goe­de­ren zoals auto’s of meu­bi­lair. Zo werd het ta­rief van de roe­ren­de voor­hef­fing vorig jaar op­ge­trok­ken van 25 tot 27 pro­cent, dit jaar naar 30 pro­cent.

‘Het ba­sis­ta­rief gaat ge­paard met een boel uit­zon­de­ring­stel­sels waar­voor goed­ko­pe­re ta­rie­ven gel­den, gaan­de van 5, 10, 15, 17 tot 20 pro­cent. Die 5 en 17 pro­cent – uit­lo­pers van de ver­ho­ging van de hef­fing op li­qui­da­tie­bo­ni – zijn de nieu­we be­las­ting­ta­rie­ven die dit jaar in de aan­gif­te de kop op­ste­ken en zor­gen voor 24 extra codes’.

Spe­cu­la­tie­be­las­ting

De spe­cu­la­tie­be­las­ting op de snel­le ver­koop van aan­de­len, op­ties en war­ran­ten is in­tus­sen al weer af­ge­voerd. Maar op uw be­las­ting­aan­gif­te staan er wel 4 nieu­we codes.

‘Het is ech­ter op­mer­ke­lijk dat er niet in een code is voor­zien voor de aan­gif­te van het be­drag van de in­ge­hou­den roe­ren­de voor­hef­fing. In be­paal­de si­tu­a­ties kan er te veel voor­hef­fing in­ge­hou­den zijn. De be­las­ting­plich­ti­ge zal die niet kun­nen re­cu­pe­re­ren via zijn be­las­ting­aan­gif­te, maar hij zal een apart be­zwaar­schrift moe­ten in­die­nen’, merkt BA ADVIES op.

Over­uren en brug­pen­si­oen

Voor het vaste ho­re­ca­per­so­neel voer­de de re­ge­ring een be­las­ting­vrij­stel­ling voor over­uren. Om die vrij­stel­ling te be­re­ke­nen en zo nodig te be­per­ken tot het maxi­mum van 360 of 300 uren, zijn er 16 nieu­we codes. Ook werk­ne­mers in SWT – het vroe­ge­re brug­pen­si­oen – ge­nie­ten een nieu­we be­las­ting­vrij­stel­ling, goed voor10 nieu­we codes.

Fis­ca­lis­ten re­a­ge­ren

Door de toe­ne­men­de re­gi­o­na­le ver­snip­pe­ring van de per­so­nen­be­las­ting, zijn er in de aan­gif­te een pak meer voet­no­ten dan vorig jaar die u er at­tent op maken welke codes u, naar­ge­lang van uw woon­plaats, al dan niet mag ge­brui­ken.

‘Aan­gif­te­ru­brie­ken die enkel re­le­vant zijn in één be­paald ge­west, ver­zwa­ren de aan­gif­te voor in­wo­ners van de an­de­re ge­wes­ten. Dat is ver­war­rend én on­houd­baar. We moe­ten dur­ven er­ken­nen dat de ge­wes­ten stil­aan fis­caal el­kaars ‘bui­ten­land’ wor­den. Door ook de aan­gif­te te re­gi­o­na­li­se­ren één aan­gif­te per ge­west – zou het ver­keerd ge­bruik van aan­gifte­co­des kun­nen wor­den ver­me­den en een boel over­bo­di­ge codes kun­nen wor­den ge­schrapt’, be­sluit BA ADVIES .

Voor fis­caal ad­vo­caat Mi­chel Maus is de wild­groei van codes een zo­veel­ste teken dat men er niet in slaagt de hei­li­ge fis­ca­le drie­vul­dig­heid te re­a­li­se­ren.

‘Een ide­aal be­las­ting­sys­teem is eer­lijk, een­vou­dig en ef­fi­ciënt. Op geen enkel punt is de score voor de hui­di­ge per­so­nen­be­las­ting po­si­tief. Op vlak van eer­lijk­heid is de wild­groei aan ta­rie­ven bij­voor­beeld voor de roe­ren­de in­kom­sten rond­uit dis­cri­mi­ne­rend. Dat men op vlak van een­voud met 75 nieu­we codes op­nieuw alles een pak com­plexer heeft ge­maakt, is een open deur in­stam­pen. En wat de ef­fi­ciëntie be­treft is een com­plex sys­teem even­eens een ramp: al die codes moe­ten ook ge­con­tro­leerd wor­den en dat kost tijd en geld’.

‘Het feit dat de fis­cus niet met­een de juis­te be­las­ting­aan­gif­te in het Bel­gisch Staat­blad ge­pu­bli­ceerd krijgt, toont aan hoe in­ge­wik­keld de aan­gif­te ge­wor­den is’. ‘Ui­ter­aard moet de fis­ca­li­teit zelf een­vou­di­ger wor­den, maar dat zal he­laas niet korte ter­mijn kun­nen. In het di­gi­ta­le tijd­perk moet wél het mo­ge­lijk zijn om een ander con­cept van aan­gif­te te ont­wik­ke­len. Een­tje waar­bij de over­heid de be­las­ting­plich­ti­ge veel meer be­ge­leidt en voor hem re­le­van­te in­for­ma­tie ver­schaft.‘