Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Taxshelter : Fiscus en gerecht inspecteren Antwerpse filmreus Corsan

Verschenen in financiele ec tijd! 

De klan­ten­lijst van het Ant­werp­se film­be­drijf Cor­san is in­druk­wek­kend met meer dan dui­zend dok­ters, tand­art­sen, vast­goed­be­drij­ven, meu­bel­win­kels, ad­vo­ca­ten­kan­to­ren, op­tie­kers, me­dia­be­drij­ven, za­ken­kan­to­ren, ga­ra­ge­hou­ders, no­ta­ris­sen, tuin­cen­tra, bak­kers, en­zo­voort. Samen heb­ben ze de voor­bije jaren et­te­lij­ke tien­tal­len mil­joe­nen euro’s geïnves­teerd in de films van Cor­san, zoals ‘Kil­ling Sea­son’ met Ro­bert De Niro en John Travol­ta of ‘Third Per­son’ met Liam Nee­son. Cor­san is dan ook een van de po­pu­lair­ste film­be­drij­ven die geld op­haalt via het Bel­gi­sche be­las­ting­voor­deel van de ‘tax shel­ter’ voor au­dio­vi­su­e­le wer­ken. Cor­san biedt al jaren enorm hoge ren­de­men­ten.

 

Maar bij de Bij­zon­de­re Be­las­ting­in­spec­tie loopt nu een diep­gra­vend on­der­zoek naar het rei­len en zei­len bij Cor­san. Ook bij het Ant­werp­se par­ket is een dos­sier ge­o­pend, ver­nam De Tijd. En bij de fi­nan­ciële waak­hond FSMA kijkt de af­de­ling ‘en­for­ce­ment’ na of Cor­san wel de re­gels res­pec­teert voor een open­baar aan­bod zon­der pros­pec­tus. Zowel de BBI, het par­ket als de FSMA geven ‘geen com­men­taar’.

Fis­ca­le at­tes­ten

Ook ver­schil­len­de klan­ten van Cor­san wor­den ze­nuw­ach­tig omdat de fis­ca­le at­tes­ten voor twee films van Cor­san, ‘Third Per­son’ en ‘Kil­ling Sea­son’, uit­blij­ven. De at­tes­ten moesten er al zijn, maar de be­voeg­de dienst bij Fi­nan­ciën heeft ze nog al­tijd niet af­ge­le­verd. Die at­tes­ten heb­ben de klan­ten nodig om het be­las­ting­voor­deel op te strij­ken dat de tax shel­ter biedt: ze mogen 150 pro­cent van het geïnves­teer­de be­drag van de be­las­tin­gen af­trek­ken.

Een van de mis­noeg­de klan­ten, een Vlaams ma­chi­ne­be­drijf, heeft al be­slag laten leg­gen op de re­ke­nin­gen van Cor­san. Tot zijn grote ver­ba­zin­gen was er op de twee be­ken­de re­ke­nin­gen van Cor­san niet eens 250.000 euro te vin­den. Cor­san heeft zijn ver­schil­len­de pro­duc­ties wel ver­deeld over ver­schil­len­de apar­te be­drij­ven, maar ook daar vond de klant niets ‘be­slag­baar’.

 

Top­man Paul Breuls van Cor­san.

De be­slag­do­cu­men­ten die De Tijd kon in­kij­ken, maken ook gewag van ‘mal­ver­sa­ties’. Zo heeft het be­trok­ken be­drijf in 2011 een over­een­komst ge­slo­ten met Cor­san voor de film ‘If Not Now, When’, maar al in mei 2011 werd dat ver­van­gen door een an­de­re film ‘Char­les, The Em­per­or and The Girl’. In 2014 kreeg het be­drijf dan het be­richt dat de over­een­komst al in au­gus­tus 2012 nog eens was ver­van­gen door de film ‘Third Per­son’. Die laat­ste is dus een van de films waar­voor het fis­caal at­test nu uit­blijft. Het be­drijf kreeg van Cor­san te horen dat de at­tes­ten op zich laten wach­ten door ver­tra­gin­gen bij de over­heids­dienst, maar toen het be­drijf na­vraag deed bij de ad­mi­ni­stra­tie, werd dat ont­kend.

De laat­ste jaar­re­ke­ning van het Ant­werp­se film­be­drijf ver­meld­de in 2013 een omzet van 50,5 mil­joen en slechts 344.000 euro winst. De be­drijfs­re­vi­sor merk­te in zijn ver­slag op dat de toe­kom­sti­ge op­breng­sten van de film­rech­ten bin­nen het be­drijf moei­lijk in te schat­ten zijn. Er is daar­bij spra­ke van aan­schaf­fings­waar­des en af­schrij­vin­gen van im­ma­te­riële vaste ac­ti­va voor 117 en 98 mil­joen euro. Ook de in­kom­sten die de films al heb­ben op­ge­bracht zijn voor bui­ten­staan­ders moei­lijk in te schat­ten. Als we kij­ken naar de box of­fi­ce-cij­fers voor bij­voor­beeld de film ‘Third Per­son’ gaat het om één mil­joen dol­lar, maar voor ‘Kil­ling Sea­son’ is dat amper 40.000 dol­lar.

Toch gaat Cor­san prat op een ja­ren­lang pal­ma­res van films dat al te­rug­gaat tot ‘Het Sa­cra­ment’ van Hugo Claus uit 1990. In de jaren 90 was ‘Cor­san Pro­duc­ti­ons’ trou­wens al eens het voor­werp van een straf­dos­sier bij het Ant­werp­se par­ket, maar de be­drijfs­lei­ders maak­ten een door­start met een ‘nieuw’ be­drijf met de naam ‘Cor­san’.

De top­man van Cor­san, Paul Breuls, woont of­fi­ci­eel in Mo­na­co, maar daar is vol­gens Breuls geen pro­fes­si­o­ne­le reden voor, wel een per­soon­lij­ke keuze na jaren om­zwer­vin­gen in an­de­re lan­den, zoals de Ver­e­nig­de Sta­ten en Frank­rijk.