Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Vol­gend jaar ho­ge­re maal­tijd­che­ques en col­lec­tie­ve bonus bonus oger

Vanaf vol­gend jaar mag het be­drag van een maal­tijd­che­que met 1 euro stij­gen. Daar­naast mogen be­drij­ven de re­sul­taats­ge­bon­den die ze aan hun werk­ne­mers kun­nen uit­be­ta­len, op­trek­ken. De beide ver­ho­gin­gen wer­den goed­ge­keurd op de mi­nis­ter­raad.

 

De mi­nis­ter­raad heeft groen licht ge­ge­ven voor twee ver­ho­gin­gen die er­voor zor­gen dat de bur­gers meer koop­kracht krij­gen: een ver­ho­ging van het be­drag van de maal­tijd­che­ques en de re­sul­taats­ge­bon­den . Beide maat­re­ge­len zijn een ini­ti­a­tief van Mag­gie De Block, mi­nis­ter van So­ci­a­le Zaken, en van Kris Pee­ters, mi­nis­ter van Werk.  Ze maken deel uit van het ak­koord met de so­ci­a­le part­ners en gaan in op 1 ja­nu­a­ri 2016.

Maal­tijd­che­ques

Het maxi­mum­be­drag van een maal­tijd­che­que mag met 1 euro ver­hoogd wor­den: van 7 naar 8 euro. Maal­tijd­che­ques zijn een ­tra­le­gaal voor­deel waar­op werk­ne­mers noch werk­ge­vers so­ci­a­le las­ten be­ta­len. Per ge­werk­te dag mag maar één maal­tijd­che­que uit­ge­keerd wor­den en de werk­ne­mer moet zelf bij­dra­gen. De per­soon­lij­ke bij­dra­ge van de werk­ne­mer blijft on­ge­wij­zigd op 1,09 euro.

1 ja­nu­a­ri 2016 is ook het mo­ment waar­op de werk­ge­vers over­scha­ke­len op elek­tro­ni­sche maal­tijd­che­ques.

Col­lec­tie­ve bonus

De mi­nis­ter­raad heeft ook in­ge­stemd met een ver­ho­ging van het maxi­mum­be­drag van de re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (col­lec­tie­ve ) die ze aan hun werk­ne­mers mogen geven. Die wordt uit­ge­keerd op voor­waar­de dat een be­paal­de col­lec­tie­ve doel­stel­ling wordt be­reikt. Voor­beel­den zijn een be­paal­de omzet halen, het aan­tal klach­ten tot een be­paald ni­veau te­rug­drin­gen of zelfs een ver­lies be­per­ken. Als de doel­stel­ling wordt ge­haald, krijgt de hele groep de bonus toe­ge­kend. De loon­bo­nus kan dus niet in­di­vi­du­eel ge­ge­ven wor­den ter ver­van­ging van loon. Werk­ge­vers kun­nen dit jaar een bru­to­bo­nus van 3.130 euro per jaar be­ta­len. De werk­ne­mer be­taalt daar een so­li­da­ri­teits­bij­dra­ge van 13,07 pro­cent op. Het saldo van 2.722 euro is vrij­ge­steld van be­las­tin­gen.

Het be­ta­len van een bonus hangt af van de loon­on­der­han­de­lin­gen per sec­tor en in elk be­drijf.