Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Hoe je woninglening voortaan aangeven?


De be­las­ting­aan­gif­te is dit jaar op­nieuw com­plexer ge­wor­den. Voor­al voor de aan­gif­te van een wo­ning is er veel ver­an­derd. Ook wie al een le­ning lopen heeft, moet dit jaar an­de­re codes in­vul­len.

Wie tus­sen begin 2005 en eind 2013 leen­de voor zijn enige en eigen wo­ning ge­niet - als aan en­ke­le voor­waar­den vol­daan is - het voor­deel van de woon­bo­nus.

 

Voort­aan zijn de ge­wes­ten be­voegd voor het be­las­ting­voor­deel van de eigen wo­ning, maar in wezen is er niets ver­an­derd. In alle ge­wes­ten geven de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen, in­tres­ten en pre­mies voor een schuld­sald­over­ze­ke­ring nog al­tijd recht op de­zelf­de voor­de­len. U kunt dit jaar in uw be­las­ting­aan­gif­te een fis­ca­le korf op­ne­men met een ba­sis­be­drag van 2.280 euro.
Daar­bo­ven­op kun­nen twee toe­sla­gen wor­den toe­ge­kend: 

·         760 euro tij­dens de eer­ste 10 jaar van de le­ning

·         en 80 euro voor wie in het jaar waar­in de le­ning werd af­ge­slo­ten drie of meer kin­de­ren had.

Het be­las­ting­voor­deel hangt nog al­tijd af van uw in­ko­men: het hoog­ste be­las­ting­ta­rief,

·         met een mi­ni­mum van 30 pro­cent 

·         en een maxi­mum van 50 pro­cent (ex­clu­sief ge­meen­te­be­las­tin­gen).

Maar ook al ver­an­dert er niets aan het be­las­ting­voor­deel toch ziet de aan­gif­te van de woon­le­ning er an­ders uit.
Welke codes u moet in­vul­len, hangt af van het feit of u nog steeds in de ge­fi­nan­cier­de wo­ning woont en u in­tus­sen ander vastgoed kocht.

 

Sce­na­rio 1: U woont nog in de wo­ning en hebt geen ander vastgoed

 

Dat is het een­vou­dig­ste sce­na­rio: u bezit maar één wo­ning. Voor le­nin­gen af­ge­slo­ten vanaf 2005 wordt de ge­wes­te­lij­ke woon­bo­nus toe­ge­kend onder de­zelf­de voor­waar­de en mo­da­li­tei­ten als de voor­gaan­de jaren.

Ook het in­vul­len van het be­las­ting­for­mu­lier blijft re­la­tief een­vou­dig, al kunt u niet lan­ger uw aan­gif­te van vorig jaar zo­maar kopiëren. De codes zijn ge­wij­zigd: u moet in ru­briek B de code 3370 in­vul­len en niet lan­ger de code 1370. Die laat­ste code staat nu onder ru­briek C en is be­stemd voor wie nog de (fe­de­ra­le) woon­bo­nus kan clai­men, maar de wo­ning niet lan­ger be­trekt.

 

Sce­na­rio 2: U woont nog in de wo­ning, maar hebt ook ander vastgoed

 

U leen­de des­tijds voor uw ge­zins­wo­ning en kon aan­spraak maken op de woon­bo­nus? Maar u hebt in­tus­sen een twee­de ver­blijf ge­kocht of een pand om te ver­hu­ren? Het vol­staat dat u op 31 de­cem­ber van het jaar van de le­ning ei­ge­naar was van slechts één wo­ning. Als u later een an­de­re wo­ning koopt, blijft u het ba­sis­be­drag van de woon­bo­nus krij­gen. De jaar­lijk­se toe­sla­gen van 760 euro en 80 euro boven op het ba­sis­be­drag ver­liest u wel. U be­houdt de ver­hoog­de af­trek al­leen als u een niet voor be­wo­ning be­stemd on­roe­rend goed aan­schaft, zoals een ga­ra­ge of bouw­grond.

U geeft de be­ta­ling aan in ru­briek B bij de codes 3370 en 4370. U moet er wel op let­ten dat u de la­ge­re grens­be­dra­gen ge­bruikt van 2.280 euro. Voorts moet u ook aan­ge­ge­ven dat de wo­ning niet lan­ger uw enige wo­ning is en dus ‘nee’ ant­woor­den op die vraag.

 

Sce­na­rio 3: U ver­liet de wo­ning vóór 2014

U leen­de des­tijds voor uw enige en eigen wo­ning en ge­noot daar­voor de woon­bo­nus. Maar u bent vóór 2014 ver­huisd. Mis­schien trok u in bij uw part­ner, huur­de een huis of kocht een nieu­we stek. U bleef wel ei­ge­naar van de des­tijds ge­koch­te wo­ning en be­taalt de le­ning ook ver­der af.

Op datum van de be­ta­ling van de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen, in­tres­ten of bij­dra­gen voor de in­di­vi­du­e­le le­vens­ver­ze­ke­ring was de wo­ning waar­voor de le­ning werd aan­ge­gaan dus niet lan­ger uw ‘eigen’ wo­ning. De be­ta­lin­gen komen om die reden niet lan­ger in aan­mer­king voor een ge­wes­te­lijk be­las­ting­voor­deel, maar wel voor een fe­de­raal voor­deel. U maakt daar­voor ge­bruik van vak IX C. U hebt de keuze uit:

A. De fe­de­ra­le woon­bo­nus voor le­nin­gen die vroe­ger in aan­mer­king kwa­men voor de woon­bo­nus (codes 1370 en 2370 en vol­gen­de). Wie al­leen maar ver­huis­de zon­der ei­ge­naar te wor­den van een nieu­we wo­ning  heeft nog al­tijd recht op het ba­sis­be­drag en de toe­sla­gen. Voor wie een nieu­we wo­ning kocht en dus ei­ge­naar is van een twee­de wo­ning geldt slechts het ba­sis­be­drag, zon­der dat u nog recht hebt op de ver­ho­gin­gen.

B. De fe­de­ra­le be­las­ting­ver­min­de­ring voor het lan­ge­ter­mijnspa­ren en/of de ge­wo­ne in­tres­taf­trek (codes 1358/2358).

 

U zult moe­ten na­re­ke­nen welk sys­teem het groot­ste voor­deel op­le­vert.

De woon­bo­nus is niet nood­za­ke­lijk de meest voor­de­li­ge keuze. Waar­om?

De ei­ge­naars van een wo­ning die die niet be­trek­ken, moe­ten ver­plicht het ka­das­traal in­ko­men op­ne­men in hun be­las­ting­aan­gif­te. En daar­om kan een ge­wo­ne in­tres­taf­trek in­te­res­sant zijn. De be­taal­de in­te­res­ten wor­den daar­door in min­de­ring  ge­bracht van de be­last­ba­re on­roe­ren­de in­kom­sten.

Bent u beter of slech­ter af?
 Ei­gen­lijk is er wei­nig ver­an­derd in ver­ge­lij­king met vroe­ger. De be­las­ting­be­spa­ring blijft de­zelf­de. De enige wij­zi­ging is dat de fis­ca­le korf voor de fe­de­ra­le woon­bo­nus en de fe­de­ra­le be­las­ting­ver­min­de­ring voor het lan­ge­ter­mijnspa­ren niet geïndexeerd is, en dus  2.260 euro be­draagt.

Sce­na­rio 4: U ver­liet de wo­ning in 2014

U leen­de des­tijds voor uw wo­ning waar­voor u sinds jaar en dag de woon­bo­nus of het oude fis­ca­le re­gime ge­niet. Maar u ver­huis­de in 2014 en blijft de lo­pen­de le­ning ge­woon af­be­ta­len. Als u niet we­gens so­ci­a­le of be­roeps­re­de­nen ver­huist naar een huur­wo­ning of wo­ning van een derde, moet u de uit­split­sing maken tus­sen de be­ta­lin­gen vóór en na de ver­hui­zing.

Vóór de ver­hui­zing ge­nie­ten de be­ta­lin­gen de ge­wes­te­lij­ke woon­bo­nus. Die vraagt u aan in vak IX B. Na de ver­hui­zing heb­ben de be­ta­lin­gen voor de le­ning niet lan­ger be­trek­king op de ‘eigen wo­ning’. Daar­door valt u terug op de fe­de­ra­le va­ri­ant van de woon­bo­nus, waar­voor u vak IX C in­vult.