Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat verandert aan de Vlaamse woonbonus in 2016?

 

De Vlaam­se woon­bo­nus is het be­las­ting­voor­deel voor wie leent voor de aan­koop of bouw van een wo­ning, om er zelf te gaan wonen. Vlaan­de­ren schrapt voor le­nin­gen af­ge­slo­ten vanaf 2016 de voor­waar­de van ‘enige’ wo­ning. Dat blijkt uit het ont­werp­de­creet van de be­gro­ting 2016 dat eind ok­to­ber in het Vlaams Par­le­ment werd in­ge­diend.

 

‘Het toe­pas­sings­ge­bied van de woon­bo­nus ver­ruimt tot elke eigen wo­ning, on­ge­acht of het de eer­ste, twee­de of derde wo­ning be­treft. Zo­lang de wo­ning maar be­woond wordt door de kre­diet­ne­mer bij de be­ta­ling van de le­nings­uit­ga­ven. ‘De in­greep stelt paal en perk aan een bizar ne­ven­ef­fect van de Vlaam­se woon­fis­ca­li­teit. Van­daag kan het be­las­ting­voor­deel gro­ter zijn voor wie leent voor een twee­de ge­zins­wo­ning dan voor wie voor het eerst ei­ge­naar wordt.’

Door aan­pas­sing kan het be­las­ting­voor­deel voor wie leent voor een ge­zins­wo­ning en al een an­de­re wo­ning bezit vanaf vol­gend jaar fors lager uit­val­len. Denk aan een jon­ge­re die des­tijds een ap­par­te­ment­je kocht en later samen met zijn part­ner een ge­zins­wo­ning bouwt, ter­wijl het ap­par­te­ment wordt ver­huurd. Of ie­mand die een wo­ning ge­schon­ken kreeg of de volle ei­gen­dom erfde.

Van­daag geeft een le­ning voor een an­de­re ge­zins­wo­ning geen recht op de woon­bo­nus, maar wel op de Vlaam­se be­las­ting­ver­min­de­ring voor het lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen en de Vlaam­se ge­wo­ne ver­min­de­ring voor de in­tres­ten. Die beide be­las­ting­voor­de­len wor­den af­ge­schaft voor le­nin­gen af­ge­slo­ten vanaf 2016.

Aan de grens­be­dra­gen en het be­las­ting­voor­deel van de woon­bo­nus wordt niet ge­raakt. De woon­bo­nus zal vol­gend jaar - net zoals le­nin­gen af­ge­slo­ten in 2015 - maxi­maal 2.360 euro be­dra­gen: 1.520 euro ba­sis­be­drag + 760 euro + 80 euro voor wie drie kin­de­ren ten laste heeft.

ZIE FLOWCHART 

 ‘De ver­ho­gin­gen gel­den de eer­ste tien jaar en zijn er al­leen voor wie leent voor zijn enige wo­ning en dat zo­lang het de enige wo­ning blijft. Wie al ei­ge­naar is van een an­de­re wo­ning kan vanaf 2016 al­leen aan­spraak maken op het ba­sis­be­drag van 1.520 euro’.

Het maxi­ma­le voor­deel van de woon­bo­nus voor wie al een an­de­re wo­ning bezit is 608 euro per jaar.

De woon­bo­nus le­vert een be­las­ting­ver­min­de­ring van 40 pro­cent op. Dat brengt het maxi­ma­le voor­deel voor wie al een an­de­re wo­ning bezit en die ook wenst te be­hou­den op 608 euro per jaar. Of het al dan niet gaat over de enige wo­ning wordt be­oor­deeld op 31 de­cem­ber van het le­nings­jaar. Daar­bij wordt geen re­ke­ning ge­hou­den met een in me­de-ei­gen­dom, vrucht­ge­bruik of blote ei­gen­dom geërfde wo­ning. Even­min met een wo­ning die te koop staat op 31 de­cem­ber van het le­nings­jaar en op de­zelf­de datum een jaar later ef­fec­tief is ver­kocht.

Voor de lo­pen­de le­nin­gen ver­an­dert niets. ‘Dat maakt dat drie Vlaam­se woon­bo­nus­sen naast el­kaar zul­len be­staan’. Voor wie leent voor een an­de­re wo­ning waar­in hij niet gaat wonen, blijft alles bij het oude. Over het be­las­ting­voor­deel voor een twee­de ver­blijf aan de kust of een in­ves­te­rings­pand be­slist niet de Vlaam­se, maar de fe­de­ra­le over­heid. ‘Dus het fe­de­ra­le fis­caal voor­deel van een le­ning voor een twee­de ver­blijf kan nog steeds be­dui­dend hoger lig­gen dan dat van de Vlaam­se woon­bo­nus.’

3 sce­na­rio's

Hoe­veel le­vert een le­ning voor een twee­de wo­ning op?

Eer­ste wo­ning wordt ver­huurd

Joris leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning naar waar hij ook zal ver­hui­zen. Hij ver­koopt zijn eer­ste wo­ning niet, maar zal die na zijn ver­hui­zing ver­hu­ren.

  • Le­ning 2015

De le­ning geeft recht op: Vlaam­se be­las­ting­ver­min­de­ring voor lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen. Het maxi­ma­le voor­deel is 2.280 x 30% = 684 euro.
Vlaam­se ge­wo­ne be­las­ting­ver­min­de­ring voor de in­tres­ten tegen 40%. Het voor­deel hangt af van het ka­das­traal in­ko­men van de eer­ste wo­ning, maar loopt al snel op tot 500 euro of meer.

  • Le­ning 2016

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus, met een maxi­maal voor­deel van 1.520 x 40% = 608 euro.

Eer­ste wo­ning wordt ver­kocht

Sofie leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning waar­heen zij ook zal ver­hui­zen. Ze zet haar eer­ste wo­ning te koop voor 31 de­cem­ber en zal ze in de loop van het vol­gen­de jaar ef­fec­tief ver­kocht heb­ben.

  • Le­ning 2015

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus op voor­waar­de dat Sofie de twee­de wo­ning be­woont ui­ter­lijk op 31 de­cem­ber 2017. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.280 x 40% = 912 euro.

  • Le­ning 2016

De le­ning geeft recht op de Vlaam­se woon­bo­nus. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.280 euro x 40% =912 euro.

Twee­de wo­ning wordt ver­huurd

Maar­ten leent voor de aan­koop van een twee­de wo­ning die hij zal ver­hu­ren. Hij blijft wonen in zijn eer­ste wo­ning.

Le­ning 2015 of 2016
De le­ning geeft recht op:

  • Fe­de­ra­le be­las­ting­ver­min­de­ring voor lan­ge­ter­mijnspa­ren voor de ka­pi­taal­a­f­los­sin­gen. Het maxi­ma­le voor­deel be­draagt 2.260 x 30% = 678 euro.
  • Fe­de­ra­le ge­wo­ne in­tres­taf­trek. Het voor­deel hangt af van het ka­das­traal in­ko­men van de twee­de wo­ning, maar loopt al snel op tot 600 euro of meer.