Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Wat doen we

 • Boekhouding
 • Fiscaal advies
 • Accountancy
 • Audit
 • Ondernemings– en organisatieadvies
 • Juridisch Advies
 • Startersbegeleiding
 • Begeleiding onderneming in moeilijkheden

Boekhouding

Onze medewerkers verwerken periodiek uw boekhouding en rapporteren u gebeurlijk per maand of per kwartaal de cijfers van uw onderneming. Ook de nodige fiscale en statistische aangiften (BTW, Intrastat, ...) worden hierbij door ons verricht. U kan echter ook zelf een gedeelte van uw boekhouding ingeven via ons internetboekhoudsysteem.

Uiteraard is het ook mogelijk dat mijn medewerkers zich naar uw onderneming begeven om de boekhouding bij te werken of te controleren en corrigeren.

Na het einde van uw boekjaar dragen wij zorg voor het opstellen en neerleggen van de jaarrekening, het voorbereiden van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering, en het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

Naast de klassieke boekhouding is het mogelijk om op maat van uw onderneming een volledige geïntegreerde analytische boekhouding te voeren.

Fiscaal advies

U kan bij ons terecht voor degelijke en praktisch bruikbare fiscale “no-nonsense” adviezen die belastingoptimaliserend werken vanuit een middellangetermijn visie voor de onderneming en de aandeelhouder-eigenaar.

Alle courante takken van de fiscaliteit zijn in deze adviesverlening inbegepen, waaronder naast uiteraard BTW, vennootschap- en personenbelasting, ook rechtspersonenbelasting (VZW’s), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten te vernoemen zijn.

Uiteraard heeft u als onderneming ook af en toe te maken met de fiscale controlediensten en op die momenten verdedigen wij uw dossier, inbegrepen gebeurlijke bezwaarprocedure en geschillenbehandeling.

Accountancy

Onder deze dienstverlening wordt begrepen de bijstand aan cliënten bij opstellen van balansen, het nazicht en verifiëren van boekhoudingen en jaarrekeningen, het opstellen van een financieel plan, budgetten, rapporteringen, boordtabellen, …

Daarnaast ressorteren hieronder ook de wettelijke opdrachten voorbehouden aan de accountants, te weten het opstellen van een controleverslag bij ontbinding van een vennootschap, bij omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm, bij fusies en splitsingen van vennootschappen, en de bijstand van aandeelhouders bij hun controlerecht op de boekhouding van hun vennootschap, …

Audit

Audits worden door mijn kantoor om verschillende redenen uitgevoerd in opdracht van cliënten. Enerzijds betreft het audits in het kader van een overname, de zogenaamde due diligence audits. Deze audit wordt dikwijls (en zeker in de grotere dossiers) uitgevoerd in samenspraak met een advocatenkantoor, en resulteert in een auditrapport met onze bevindingen en een advies naar haalbaarheid, verbetering en correcties.

Wij voeren echter ook audits uit in het kader van overname - en samenwerkingscontracten tussen onderneming als controle op de correcte afrekening van de verschuldigde bedragen.
Op basis van deze audit rapporteren wij dan onze vaststellingen inzake de gemaakte afrekeningen, en suggesties voor aanpassing en voorziening van controlemogelijkheden.

Ondernemings-en organisatieadvies

Door jarenlange ervaring heeft ons kantoor ook de nodige expertise verworven voor adviesverlening op verschillende domeinen van het ondernemingsgebeuren. Hierbij wordt gekozen voor een directe aanpak zonder al te veel "papieren" adviezen.

Deze begeleiding behelst, indien gewenst, uiteraard niet alleen het advies op zich, maar ook de begeleiding en de implementatie van het geadviseerde.

De adviezen en begeleiding situeren zich op diverse gebieden. Ik verwijs vooreerst naar de klassieke domeinen waarin ons kantoor actief is (zie de andere aangeboden diensten op deze website), maar hierbuiten zijn onder meer de volgende topics ook begrepen in dit kader:

waardebepaling van ondernemingen en vennootschappen
analyse van en advies bij het opzetten van een interne administratieve organisatie
analyse van en advies bij de implementatie van administratieve software-toepassingen
advies en begeleiding bij de herstructurering van ondernemingen en vennootschappen
algemeen organisatie- en managementadvies
advies en begeleiding bij het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportering en bijsturing
advies en begeleiding bij het uitwerken van ondernemingsrapporteringen, boordtabellen en ratio-analyses
advies en begeleiding bij de zoektocht naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen (bankfinancieringen, risicokapitaal, …)
advies en begeleiding bij overnames en overgaves van ondernemingen en vennootschappen (financiële doorlichting, waardebepaling, …) en samenstelling financieringsdossier
advies en begeleiding bij faillissement en gerechtelijke reorganisaties
bijstand bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen
opzetten van loonpolitieken binnen organisaties
Daarnaast wensen u uiteraard ook te adviseren door middel van een second-opinion op een bestaand advies van een confrater of andere adviseur. Veelal geeft een dergelijke second-opinion een andere kijk op het dossier en kan dit alleen maar aanvullend én verrijkend werken.

Juridisch advies

Ons kantoor neemt het juridisch secretariaat waar voor haar cliënten. Dit behelst onder meer het vervullen van de wettelijke formaliteiten inzake openbaarmaking van gegevens van ondernemingen (zowel Belgisch Staatsblad als de Kruispuntenbank voor Ondernemingen), en het opstellen van notulen van diverse vergaderingen.

Daarnaast is een eerstelijnsadvies op juridisch gebied voorzien. Dit gaat van het nakijken van diverse overeenkomsten tot het opstellen van dergelijke overeenkomsten, als het mee opvolgen van hangende juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat).

Adviesverlening rond overeenkomsten situeert zich veelal in het domein van het handels- en contractenrecht: managementovereenkomsten, huurovereenkomsten, leningovereenkomsten, koopovereenkomsten, franchisecontracten, enz.

Adviesverlening inzake vennootschapsrecht neemt een belangrijke plaats in onze dienstverlening in. Dit omvat onder meer begeleiding van de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing,omzetting, ….) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen, begeleiding bij gerechtelijk akkoord en faillissement.

De juridische adviesverlening wordt u steeds verstrekt met de fiscale implicaties ervan in gedachte.

Startersadvies

De opstart van een onderneming, zij het een vennootschap, een eenmanszaak of een vaste inrichting (filiaal) is een belangrijke fase in het leven van elke onderneming. Een goede voorbereiding en begeleiding is hierbij essentieel om een geslaagde en vliegende start te maken.

Ons kantoor kan u hierbij de nodige diensten aanleveren. Deze omvatten onder meer:

 • begeleiding bij de oprichting van de onderneming:
  • keuze van de juiste rechtsvorm
  • het opstellen van een financieel plan
  • de nodige contacten met uw notaris, bedrijfsrevisor of advocaat
  • aandacht voor fiscale en financiële optimalisatie
 • vervullen van de nodige startersformaliteiten:
  • aanvraag btw- en ondernemingsnummer
  • aanvraag registratie als aannemer
  • aanvraag beroepskaart
  • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (persoonlijk en vennootschap) en sociaal secretariaat (inclusief RSZ-nummer, kinderbijslagfonds, externe dienst voor preventie en bescherming, desgevallend arbeidsongevallenverzekering, ...)
  • indienen Dimona-aangiften
 • begeleiden van uw eerste stappen in uw administratie en boekhouding.

Loonadministratie en sociaal advies

Ons kantoor kan u helpen bij de aansluiting bij een sociaal secretariaat die voor u de loonsberekeningen zal uitvoeren. Wij dragen daarbij zorg voor de aansluiting en de communicatie met het sociaal secretariaat zodat u enkel de overhandigde bundel hoeft te tekenen.

Nadien kan u de loonadministratie rechtstreeks doorgeven aan het betrokken sociaal secretariaat, of kan u beroep doen op onze diensten hiervoor.

Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van een arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, Dimona-aangifte, loonsimulaties, enzoverder.

Begeleiding ondernemingen in moeilijkheden

Ondernemingen in moeilijkheden gaan dikwijls door de zwaarste periode in hun bestaan: niet alleen de ondernemer, de aandeelhouders, de bedrijfsleider, maar ook de werknemers en soms ook toeleveranciers en klanten kunnen gebukt gaan onder de zware lasten die het voortbestaan van de onderneming (en hun toekomst) beïnvloeden.

Juist op dat moment is een (intensieve) begeleiding door een accountant noodzakelijk. Soms verdient het de voorkeur hiervoor een derde onafhankelijke partij om een second-opinion te vragen. Mijn kantoor manifesteert zich op die momenten: de intensieve begeleiding van u om in samenspraak met de andere adviseurs (in de eerste plaats uw huidige boekhouder of accountant, uw advocaat, uw sociaal secretariaat, ...) de geschikte oplossing te bieden om een doorstart van uw onderneming te realiseren.

Een paar vreemde ogen kunnen zeer dwingend zijn, of kunnen een nieuwe, verfrissend kijk op de stand van zaken en de situatie van de onderneming hebben.